הגבלות על האפשרות לבצע שינויים בשיקים

המפקח על הבנקים בבנק ישראל, ד"ר יצחק טל, פרסם היום תיקון להוראה בדבר פנקסי שיקים
המגביל את האפשרות לבצע שינויים בשיק אשר עבירותו נאסרה מראש.
 
בפיקוח על הבנקים מבהירים, כי לאחרונה קיבל בנק ישראל תלונות רבות על מקרים של זיוף שיקים,
כולל שיקים, שמלכתחילה נאסרה עבירותם. התיקון להוראה נועד להתמודד עם תופעה זו.
 
על פי התיקון, החל מ- 1.2.2002 , בנק המנפיק לבקשת הלקוח שיקים בלתי סחירים יעשה זאת אך ורק
על פי המתכונת הבאה:
 
בשיק יודגש כי אינו ניתן להעברה עליו תודפס הערה כי "בשיק זה אין לבצע שינוי לאחר שהוא נכתב
למעט שינוי בתאריך או בסכום". כל שינוי שייעשה בשיק לאחר שנכתב (למעט שינוי בתאריך או בסכום
כאמור) יחייב את הבנק לא לקבל את השיק או להחזירו למפקיד, זאת גם אם השינוי אושר בחתימת
הלקוח.
 
המפקח קבע כי הבנקים המעורבים לא יגבו מהלקוח עמלה בגין שיקים מסוג זה, שיוחזרו מסיבת שינוי
שנעשה בהם בניגוד להוראה זו.
 
מהפיקוח על הבנקים נמסר, כי גם לאחר התיקון יהיה צורך להתמודד עם בעיית הזיופים, אולם יעמיד
לרשות הלקוחות אמצעי תשלום מוגן יותר, שיאפשר לשפר את יכולתו של הציבור להתמודד עם תופעת
הזיופים.
 
מובהר בזאת כי לאחר כניסת הוראה זו לתוקף יתקיימו במערכת סוגי השיקים הבאים;
 
1. שיק רגיל ללא הגבלת סחירות (כמו היום).
2. שיק על פי המתכונת החדשה – שעבירותו נאסרה ועליו הודפס באופן מודגש, כי אין לבצע בו שינוי לאחר שהוא נכתב והבנק מחוייב להחזירו במקרה של שינוי כזה.
3. שיק שעבירותו נאסרה בהדפסה מראש על ידי הבנק במתכונת הישנה. שיק זה ילך ויעלם מהמערכת בהדרגה, משום שהבנקים לא יהיו רשאים להנפיק שיקים אלו לאחר כניסת ההוראה לתוקף.
4. שיק רגיל שהלקוח הוסיף עליו כי אינו ניתן להעברה.
התיקון להוראה יחול החל מ- 1.3.2002