המפקח על הבנקים פנה למנכ"לי הבנקים, למשרד הביטחון ולביטוח הלאומי במטרה לשפר את מודעות אנשים עם מוגבלות להטבות להן הם זכאים בתחום העמלות.

 

בהתאם לכללי הבנקאות (שירות ללקוח)(עמלות), תשס"ח - 2008, "אדם עם מוגבלות" מוגדר כלקוח שהציג לבנק אישור ממשרד הביטחון או מהמוסד לביטוח לאומי, ולפיו הוא סובל מנכות בשיעור של 40% או יותר.

בהתאם לכללים אלו, אדם עם מוגבלות זכאי לביצוע של 4 פעולות על ידי פקיד בחודש במחיר פעולה בערוץ ישיר. כמו כן, הבנקים נדרשים לצרף אדם עם מוגבלות למסלול העמלות הבסיסי[1], ככל שמסלול זה נבדק ונמצא כדאי עבורו, ולהודיע לו על צירופו ועל אפשרותו לבטל את הצירוף.

 

מפניות שהתקבלו בפיקוח על הבנקים עלה כי לקוחות רבים לא מודעים להטבה זו ולא מנצלים אותה. לאור החשיבות ביידוע לקוחות עם מוגבלות אודות ההנחות להן הם זכאים בעמלות הבנקאיות, אך זאת מבלי לפגוע בפרטיותם וברגשותיהם של לקוחות אלו, פנה המפקח על הבנקים לבנקים על מנת שיפעלו להביא לידיעת לקוחות אלו את דבר ההטבה בעמלות.

 

כמו כן, פנה הפיקוח גם למוסד לביטוח לאומי ולמשרד הביטחון בהצעה לבחון יחד עמם, דרכים מתאימות בהן ניתן ליידע לקוחות אלו אודות ההנחה בעמלות הבנקאיות, וזאת מתוך תפיסה שיידוע הלקוח בסמוך לעיתוי בו הוגדר כנכה, על ידי הגוף האמון על כך ופועל כדרך שבשגרה ליידוע נכים אודות זכויותיהם, יהיה אפקטיבי, ויביא לכך שאותו אדם יפעל להסדרת זכויותיו בבנק במקביל להסדרתן גם בתחומים נוספים.

 [1] "מסלול בסיסי" מוגדר כ"מסלול הכולל עד פעולה אחת על ידי פקיד ועד 10 פעולות בערוץ ישיר במהלך תקופה של חודש".