ההעברות החד-צדדיות של הסקטור הפרטי הלא-בנקאי
במחצית הראשונה של שנת 1998
 
במחצית הראשונה של שנת 1998 נמשכה הירידה המתונה בהעברות החד-צדדיות למשק.
במקביל, חלה עלייה בהעברות תושבי ישראל לחו"ל.
 
ברביע הראשון של 1998 עלה חלקן של ההעברות החד-צדדיות למשק במימון הגירעון בחשבון
הסחורות והשירותים של הסקטור הפרטי.
 
מהפיקוח על מט"ח בבנק ישראל נמסר, כי במחצית הראשונה של 1998 הסתכמו ההעברות החד-
צדדיות של הסקטור הפרטי לישראל בכ- 2.1 מיליארדי דולרים. זו ירידה של כ- 70 מיליונים,
בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד. במקביל גדלו ההעברות החד-צדדיות לחו"ל בכ- 50 מיליוני
דולרים והסתכמו בכ- 190 מיליון דולר. עיקר הגידול בהעברות לחו"ל של תושבי ישראל חל
באמצע מאי וביוני, לאחר הסרת המגבלות עליהן, כחלק מהליברליזציה במט"ח. ראוי לציין, כי
מגמת הירידה בהעברות החד-צדדיות למשק נמשכת זו השנה השנייה ברציפות.
 
ההעברות החד-צדדיות מחו"ל כיסו ברביע הראשון של השנה 72% מהגרעון בחשבון הסחורות
והשירותים של הסקטור הפרטי, לעומת כיסוי בשיעור של 52% בכל שנת 1997. הגידול בשיעור
הכיסוי, למרות הירידה בסכום ההעברות החד-צדדיות, נבע מהירידה הניכרת בהיקף הגירעון
בחשבון הסחורות והשירותים במאזן התשלומים (כזכור, טרם פורסמו נתונים אודות הגירעון
בחשבון השוטף עבור הרביע השני של 1998). בבנק ישראל הסבירו, כי מימון הגירעון ע"י העברות
חד-צדדיות מאפשר להימנע מגידול החוב החיצוני, כל עוד יציבותן נשמרת.
 
מהפיקוח על מט"ח נמסר עוד, כי היקף המתנות, התרומות, הירושות והעזבונות מחו"ל הגיע
במחצית הראשונה של השנה לכ- 1.2 מיליארדי דולר - שהם למעלה ממחצית ההעברות החד-
צדדיות לסקטור הפרטי הלא-בנקאי בישראל. מרבית ההעברות האלה - כ- 740 מיליוני דולרים -
הן עבור יחידים והיתר הוא עבור תאגידים - מוסדות חינוך (בעיקר להשכלה גבוהה), מוסדות
רווחה, בתי חולים, מוזיאונים, ואגודות פוליטיות ואחרות.
 
ההעברות (נטו) של בעלי פטור (בעיקר, של עולים חדשים) היוו כ- 25% מסך ההעברות החד-
צדדיות לסקטור הפרטי הלא-בנקאי בישראל במחצית הראשונה של השנה, והסתכמו ב- 530
מיליוני דולרים, לעומת כ- 640 מיליונים בתקופה המקבילה אשתקד. ירידה זו מוסברת בצמצום
מספר העולים מאז השיא שנרשם בתחילת שנות התשעים, אשר לווה בגידול יחסי במשקלם של
עולים צעירים בגילם ושל עולים מארצות מצוקה - אשר אינם מעבירים לישראל כספים בהיקף
משמעותי.
 
היקף תקבולי הפיצויים מגרמניה הסתכמו במחצית הראשונה של שנת 1998 בכ- 380 מיליוני
דולרים, בדומה לאשתקד. בפיקוח על מט"ח מציינים, כי על אף שמקבלי הפיצויים רשאים, מזה
כשנה, לפתוח חשבונות בחו"ל, עלה השנה היקף הפיצויים במונחי מרקים גרמניים, בין היתר,
כתוצאה מגידול במספר המקבלים - בעיקר עולים חדשים.