בנק ישראל מבקש להביא לידיעת הציבור כי בימים הקרובים, יופץ לציבור לראשונה שטר בעריך 20 ₪ משנת הדפסה התשפ"א - 2021, הנושא את חתימתו של הנגיד המכהן, פרופ' אמיר ירון. זאת, בהתאם להוראות סעיף 42 (א) לחוק בנק ישראל, התש"ע – 2010, הקובעות כי שטרות הכסף שיונפקו לציבור יישאו את חתימתו של נגיד בנק ישראל.

 

מלבד שינוי זה, יהיה השטר זהה לחלוטין לשטר באותו העריך המצוי כבר כיום במחזור, ואשר ימשיך להיות בתוקף.

 

השטר בעריך של 20 ש"ח מצטרף לשטרות בעריך 100 ש"ח ובעריך 200 ש"ח הנושאים את חתימתו של הנגיד פרופ' אמיר ירון ונכנסו למחזור בשנה שעברה[1]. כמו כן, בנק ישראל יודיע בעתיד על תחילת ההפצה של שטר בעריך 50 ₪  אשר יישא גם הוא את חתימתו של הנגיד פרופ' אמיר ירון.

 

להלן דוגמאות השטרות אשר יהלכו במחזור ויהיו בשימוש:

 

20 ₪:

האחת, משנת 2021 – התשפ"א, הנושאת את חתימתו של הנגיד, פרופ' אמיר ירון.

 

 

השניה, משנת 2017 – התשע"ז, הנושאת את חתימתה של הנגידה לשעבר, פרופ' קרנית פלוג.

 

 

 

השטר יופץ לציבור באמצעות קופות הבנקים המסחריים, המכשירים האוטומטיים למשיכת מזומנים וסניפי חברת דואר ישראל.

מידע נוסף אודות השטרות שבמחזור וסימני הביטחון המשולבים בהם ניתן למצוא באתר האינטרנט של בנק ישראל בכתובתwww.boi.org.il  ובאתר השטרות החדשים בכתובת  www.newbanknotes.org.il

לפניות ושאלות בתחום המטבע ניתן לפנות למחלקת המטבע בבנק ישראל באמצעות דואר אלקטרוני בכתובת: contact_currency@boi.org.il וכן באמצעות המוקד הטלפוני שמספרו 

   1-800-300-018.

* המידות והצבעים המחייבים הם אלו של השטרות במחזור בלבד.[1] https://www.boi.org.il/he/NewsAndPublications/PressReleases/Pages/27-1-21.aspx

​​