•        קצב האינפלציה השנתי מצוי מעט מתחת ליעד, אך סביבת האינפלציה עדיין נמוכה: הציפיות לאינפלציה עד השנה השלישית עדיין נמוכות מהיעד. עליית השכר הנומינלי, סביבת הפעילות החזקה והאינפלציה בעולם יפעלו לעליית האינפלציה, בעוד הייסוף שהתרחש, התגברות התחרות במשק וצעדי הממשלה להפחתת יוקר המחיה יפעלו בכיוון ההפוך.
  •        האינדיקטורים לפעילות מצביעים על כך שהמשק המשיך לצמוח בקצב נאה גם ברבעון השני, ושוק העבודה ממשיך להפגין עוצמה. לאורך זמן צמיחת היצוא מתבססת על גידול ביצוא השירותים, בעוד יצוא הסחורות מדשדש.
  •        בכלכלה העולמית נמשך שיפור מתון, וחל גידול בקצב הצמיחה של הסחר העולמי. באירופה ההתאוששות מתבססת, וחלה ירידה בסיכון הפוליטי. ה-Fed העלה כצפוי את הריבית, אך יתר הבנקים המרכזיים העיקריים ממשיכים לעת עתה את המדיניות המוניטרית המאוד מרחיבה.
  •        מאז הדיון המוניטרי האחרון חלו שינויים חדים יחסית בשערי החליפין הצולבים, ובשער החליפין האפקטיבי נרשם ייסוף של פחות מאחוז. ב-12 החודשים האחרונים הייסוף הסתכם ב-9.4%.
  •       מזה מספר חודשים מסתמנת התייצבות במחירי הדירות, והאינדיקטורים משוק הדיור ממשיכים להצביע על התקררות השוק.

 

 

 

 

בכוונת הוועדה המוניטרית להותיר את המדיניות המרחיבה על כנה, כל עוד הדבר יידרש כדי לבסס את סביבת האינפלציה בתוך תחום היעד. בנק ישראל ממשיך לעקוב אחר ההתפתחויות באינפלציה, בכלכלה הריאלית, בשווקים הפיננסיים ובמשק העולמי, והוא יפעל להשגת יעדי המדיניות המוניטרית בהתאם להתפתחויות אלו.

 

 

בחודשים האחרונים התייצבה האינפלציה בהסתכלות ל-12 החודשים האחרונים מעט מתחת לגבול התחתון של היעד, וב-12 החודשים שהסתיימו במאי היא הסתכמה ב-0.8% (איור 1 בקובץ הנתונים); עם זאת, צפויה ירידה באינפלציה  בחודשים הקרובים, המוסברת בחלקה על ידי הוזלה צפויה של מחירי המים והדלק, ומחירי הצהרונים . אינפלציית המוצרים הסחירים עדיין שלילית על רקע הייסוף, אך מוסיפה לעלות בהשפעת האינפלציה הגבוהה יחסית בעולם, וקצב עליית מחירי המוצרים הבלתי סחירים התמתן אך מצוי בתחום יעד האינפלציה (איור 3). הציפיות לשנה מהמקורות השונים נעו בכיוונים מנוגדים אך כולן עדיין נמוכות מהיעד.  גם הציפיות (פורוורד) לאינפלציה בשנה השלישית ירדו אל מתחת לתחום היעד, אך הציפיות לטווחים הארוכים יותר מעוגנות בתוך תחום היעד. עליית השכר הנומינלי, סביבת הפעילות החזקה והאינפלציה בעולם יפעלו לעליית האינפלציה, בעוד הייסוף שהתרחש, התגברות התחרות במשק וצעדי הממשלה להפחתת יוקר המחיה יפעלו בכיוון ההפוך.

כל האינדיקטורים לפעילות מצביעים על כך שהמשק המשיך לצמוח בקצב נאה גם ברבעון השני; כך עולה מהנתונים הראשוניים של סקר החברות (איור 10), ממדד מנהלי הרכש ומדדי אמון הצרכנים, ומהמדד המשולב למצב המשק. נתוני סחר החוץ מצביעים על המשך הדשדוש ביצוא הסחורות, על רקע המשך הייסוף בשער החליפין, ולמרות השיפור בסחר העולמי; צמיחת הייצוא מתבססת על גידול מהיר של יצוא השירותים (איור 12). התבססות הצמיחה ממשיכה לבוא לידי ביטוי בשוק העבודה; העלייה הקלה בשיעור האבטלה באפריל ובמאי הייתה מלווה בעלייה בשיעור ההשתתפות ושיעור התעסוקה (איור 13), שיעור המשרות הפנויות מוסיף להיות גבוה, ונמשכת האצה בקצב עליית השכר.

נתוני שוק הדיור ממשיכים להצביע על התמתנות הביקוש והאטה בפעילות. בחודשים האחרונים מסתמנת יציבות במחירי הדירות (איור 7),  נרשמה ירידה בהיקף העסקאות בקרב כל סוגי הרוכשים ובקצב המכירות של דירות חדשות. בקצב החודשי של מתן משכנתאות חדשות נמשכת מגמת התמתנות, עליית ריבית המשכנתאות נעצרה ואף מסתמנת ירידה מסויימת בריבית בחודשים האחרונים (איור 8).

בכלכלה העולמית נמשך שיפור מתון. ארגון ה-OECD העלה את תחזית הצמיחה העולמית ל-2017, והשיפור כולל את מרבית המשקים העיקריים למעט ארה"ב, שלגביה התחזית הופחתה (איור 15). נמשך הגידול בקצב הצמיחה של הסחר העולמי, בדגש על המשקים המתעוררים. המסרים של מספר בנקים מרכזיים היו מעט פחות יוניים והדבר הביא לעליה בתשואות האג"ח, אולם למעט ה-Fed, כל הבנקים המרכזיים העיקריים לא שינו את המדיניות המרחיבה, והאינפלציה ברוב המשקים העיקריים עדיין נמוכה מהיעד (איור 18). בארה"ב ההערכה היא שברבעון השני חל שיפור בקצב הצמיחה לאחר הצמיחה הנמוכה ברבעון הראשון ושוק העבודה מצוי בקרבת תעסוקה מלאה, אך עדיין עליית השכר מתונה ולא מתרגמת ללחצים אינפלציוניים. ההערכות הן שהממשל יתקשה ליישם את ההרחבה הפיסקלית שהייתה צפויה. באירופה ההערכות הן שברבעון השני נמשכה צמיחה בקצב גבוה יחסית, והסיכון הפוליטי פחת, מה שבא לידי ביטוי בין היתר בירידת פערי התשואות בין גרמניה לבין מדינות אחרות באירופה. בבריטניה, לעומת זאת, מסתמנת האטה בשל אי הודאות לגבי תהליך ה-Brexit. ביפן הבנק המרכזי מעריך כי פער התוצר נסגר, אך האינפלציה ממשיכה להיות נמוכה. הנתונים הכלכליים שפורסמו בסין מצביעים על המשך צמיחה מתונה יחסית. מחירי האנרגיה רשמו ירידה קלה ומחירי הסחורות האחרות היו יציבים.

 

סיכום הדיונים המוניטריים שהתקיימו לקראת החלטת ריבית זו יפורסם ב-24/7/2017. החלטת הריבית הבאה תתפרסם ביום שלישי, ה-29/8/2017, בשעה 16:00.