v     קצב האינפלציה השנתי והציפיות לאינפלציה לשנה עלו אך הם עדיין נמוכים מהיעד,  והציפיות לטווחים הבינוניים והארוכים מעוגנות בתוך היעד.

          עליית השכר הנומינלי וסביבת הפעילות החזקה יתרמו לעליית האינפלציה, בעוד הייסוף שהתרחש, התגברות התחרות במשק וצעדי הממשלה 
          צפויים לעכב את חזרת האינפלציה ליעד.
 

v     מנתוני החשבונאות הלאומית של הרבעון הראשון (בניכוי התנודתיות של יבוא כלי הרכב) והאינדיקטורים לפעילות ברבעון השני, עולה כי המשק ממשיך לצמוח בקצב נאה, תוך ירידה בתרומת הצריכה הפרטית לצמיחה ועלייה בתרומת היצוא וההשקעה. שוק העבודה מוסיף להציג תמונה חיובית מאוד ונמצא בקרבת תעסוקה מלאה.

v     הפעילות והסחר העולמיים ממשיכים להשתפר בהדרגה, ועל פי התחזיות השיפור צפוי להימשך. הסיכון הפוליטי באירופה פחת במידה משמעותית. הריבית בארה"ב צפויה לעלות ביוני, בעוד באירופה וביפן נמשכת המדיניות המרחיבה.

v     בשבועות האחרונים השקל נחלש מול האירו והתחזק מול הדולר; שער החליפין האפקטיבי נותר יציב ברמה מיוספת.

v     האינדיקטורים משוק הדיור ממשיכים להצביע על התקררות השוק, ומזה מספר חודשים מסתמנת התייצבות במחירי הדירות.

 

בכוונת הועדה המוניטרית להותיר את המדיניות המרחיבה על כנה, כל עוד הדבר יידרש כדי לבסס את סביבת האינפלציה בתוך תחום היעד. בנק ישראל ממשיך לעקוב אחר ההתפתחויות באינפלציה, בכלכלה הריאלית, בשווקים הפיננסיים ובמשק העולמי, והוא יפעל להשגת יעדי המדיניות המוניטרית בהתאם להתפתחויות אלו.

 

ב-12 החודשים שהסתיימו באפריל הגיעה האינפלציה ל-0.7%; הקצב השנתי והציפיות לשנה עלו  בחודשים האחרונים אך הם עדיין נמוכים מהיעד (איורים 1 ו-4 בקובץ הנתונים). עליית השכר הנומינלי וסביבת הפעילות החזקה – בפרט כתוצאה מהביקושים המקומיים –  מתבטאות בעליית מחיריהם של המוצרים הבלתי סחירים, בשעה שהאינפלציה של המוצרים הסחירים עדיין שלילית (איור 3), במידה רבה בשל הייסוף המתמשך ולמרות שמחירי האנרגיה והאינפלציה בעולם פועלים להעלאתה. מאז מרץ מסתמנת עלייה בציפיות לאינפלציה לכל הטווחים, על רקע עליית האינפלציה בפועל והמשך המדיניות המוניטרית המרחיבה. התגברות התחרות במשק עשויה להמשיך להאט את חזרת האינפלציה ליעד, כמו גם צעדי מדיניות נוספים (הפחתת מסי קניה ומכסים על מוצרים שונים והוזלת הצהרונים) שעליהם הודיעה הממשלה.

התנודתיות ברכישות כלי הרכב השפיעה במידה חריגה על נתוני הצמיחה של הרבעון הרביעי של 2016 והרבעון הראשון של 2017, אולם בניכוי השפעה זו המשק צומח בקצב נאה זה כשנה וחצי, וייתכן שהקצב אף גבוה מפוטנציאל הצמיחה ארוך הטווח. ברבעון הראשון נמשך השיפור בצמיחת היצוא, על רקע ההתרחבות בסחר העולמי. הצריכה הפרטית –  שהובילה את הצמיחה ב-2016 – ממשיכה לצמוח (בניכוי רכישת כלי רכב), אך בשיעורים שאינם יוצאי דופן. למעט הנתונים על יצוא הסחורות, האינדיקטורים הראשוניים לפעילות ברבעון השני – כגון הנתונים על גביית המסים והמדד המשולב למצב המשק –  מעידים שהצמיחה הנאה כנראה נמשכת ברבעון זה. האינדיקטורים משוק העבודה ממשיכים להצביע על מצבו האיתן: שיעור האבטלה בשפל היסטורי, שיעור התעסוקה בשיא היסטורי, ובשנה האחרונה השיפור באינדיקטורים אלו היה חד יותר בקרב בעלי השכלה נמוכה (איור 13); חלה האצה בקצב עליית השכר (איור 14) ועלייה במספר שעות העבודה למועסק.

זה כמה חודשים שהנתונים משוק הדיור מצביעים על התמתנות בביקוש לדירות: זו באה לידי ביטוי בירידה בהיקף העסקאות בקרב כל סוגי הרוכשים, בירידה בקצב המכירות של דירות חדשות, ובהמשך הירידה בזרם המשכנתאות החדשות. ניתן לייחס את ההתמתנות בביקושים לכמה גורמים, ביניהם צעדים שונים שנקטה הממשלה והעלייה שחלה בריבית על המשכנתאות מאמצע 2015. בחודשים האחרונים התייצבה הריבית על המשכנתאות (איור 8). התמתנות הביקושים לצד העלייה המתמשכת בהיצע הביאו להתייצבות המסתמנת  במחירי הדירות.

הפעילות והסחר העולמיים מוסיפים להשתפר בהדרגה (איור 17). קרן המטבע ובתי ההשקעות צופים שהשיפור יימשך, ומדדי הסנטימנט מצויים ברמה גבוהה. החולשה שנרשמה בצמיחה בארה"ב ברבעון הראשון נובעת בחלקה מגורמים זמניים ועונתיים, ומרבית הנתונים מצביעים על שיפור ברבעון השני. למרות התמתנות מסוימת באינפלציה, ההערכות הן שה-Fed יעלה את הריבית בישיבתו הקרובה. המדיניות הכלכלית של הממשל החדש ממשיכה להוות מקור לאי-ודאות. באירופה, תוצאות הבחירות בצרפת הפחיתו במידה משמעותית את הסיכון להמשך קיומו של גוש האירו, והכלכלה הוסיפה להשתפר: הצמיחה בשני הרבעונים האחרונים גבוהה יחסית, שיעור האבטלה מוסיף לרדת  אך  האינפלציה עדיין מתחת ליעד וה-ECB ממשיך את המדיניות המרחיבה. גם ביפן נתוני הצמיחה חזקים יחסית, אך האינפלציה ממשיכה להיות נמוכה והמדיניות המרחיבה נמשכת. במשקים המתעוררים ככלל נמשכת מגמה חיובית, וההתמתנות המסוימת בסין נובעת בעיקר מצעדי מדיניות שנועדו להדק את התנאים הפיננסיים. במחירי האנרגיה נרשמה תנודתיות ומדד מחירי והסחורות ללא אנרגיה היה יציב יחסית.

 

סיכום הדיונים המוניטריים שהתקיימו לקראת החלטת ריבית זו יפורסם ב-12/6/2017. החלטת הריבית הבאה תתפרסם ביום שני, ה-10/7/2017, בשעה 16:00, ולאחר הפרסום יתקיים תדרוך עיתונאים עם הנגידה.