המדד המשולב לבחינת מצב המשק לחודש יוני 2001
המדד המשולב החדש למצב המשק ירד ביוני ב- 0.6 אחוזים1 במחלקת המחקר בבנק ישראל מציינים, כי ירידה זו מבטאת את המשך מגמת ההאטה של הפעילות במשק.
אשר לרכיבי המדד: מדד היבוא ירד ביוני ב- 11.4 אחוזים, לאחר שבמאי ירד בכ- 4 אחוזים. מדד הייצור התעשייתי ירד במאי ב- 1.1 אחוזים, בהמשך לעליה מזערית באפריל. מדד הפדיון של המסחר והשירותים ירד במאי ב- 1.7 אחוזים, לאחר עליה של 1.6 בחודש הקודם.
_____________________________
1 בחישוב המדד המשולב מובאים בחשבון שינויים ברכיביו (מנוכי העונתיות) הן בחודש השוטף והן בחודשים אחדים בפיגור, ונכללים בו גם תיקונים רטרואקטיבים.