המדד המשולב לחודש מאי ירד במקצת - 0.03 אחוז. זאת לאחר עלייה של 0.15 בחודש אפריל, כך שברביע השני נרשמה עד כה עלייה בפעילות.

המדד המשולב הושפע לטובה מעליית מדד הפדיון בשירותים (אפריל), מדד הפדיון במסחר הקמעונאי (אפריל), יבוא התשומות לייצור (מאי), יצוא השירותים (מרץ), משרות השכיר (מרץ) והתחלות הבנייה (מרץ). שיעור המשרות הפנויות במאי נותר ברמת שיא המשקפת את המשך הרצון של המעסיקים להרחיב את הפעילות בעקבות פתיחת המשק. לעומת זאת, מדד הייצור התעשייתי (אפריל), יבוא מוצרי הצריכה (מאי) ויצוא הסחורות (מאי) ירדו והשפיעו שלילית על המדד.

לוח 1 מציג את העדכונים לאחור במדד. לוח 2 מציג את התפתחות רכיבי המדד בחודשים האחרונים.

הסברים מפורטים לגבי אופן חישוב המדד המשולב וכן לוחות מפורטים ארוכי טווח ניתן למצוא בקישור: https://www.boi.org.il/he/Research/Pages/ind.aspx

 

לוח 1: עדכונים לאחור במדד המשולב

עדכון משולב (באחוזים)

נתון קודם

נתון חדש

מאי

 

0.03-

אפריל

0.18

0.15

מרץ

0.09

0.03

פברואר

0.07

0.16

ינואר

0.07

0.09

דצמבר

0.09-

0.09-


 

​לוח 2: השינויים ברכיבי המדד בחודשים האחרונים

(שיעורי שינוי חודשיים באחוזים, אלא אם כן צוין אחרת)

 

מאי

אפריל

מרץ

פברואר

מדד הייצור התעשייתי (ללא כריה וחציבה)

 

-0.4

-2.9

3.4

מדד הפדיון בשירותים (ללא חינוך ומינהל ציבורי)

 

1.5

-0.1

3.7

מדד הפדיון במסחר הקמעונאי

 

1.0

-1.1

1.2

יבוא מוצרי הצריכה1

-5.0

13.7

-6.2

-2.5

יבוא התשומות לייצור (ללא דלקים)1

1.5

-2.9

2.1

-2.5

יצוא הסחורות (ללא חקלאות)[1]

-9.9

11.1

4.8

4.9

יצוא השירותים (ללא תחבורה)[2]

 

 

2.1

1.7

משרות השכיר – במגזר הפרטי

 

 

0.1

0.2

שיעור המשרות הפנויות במגזר העסקי[3]

5.1

5.1

5.1

5.1

התחלות הבנייה[4]

 

 

8.2

 

 [1] יבוא ויצוא הסחורות מחושבים במחירים קבועים (באמצעות ניכוי שינויים במדדי המחירים של סחר החוץ).

[2] יצוא השירותים מוצג במונחים ריאליים באמצעות ניכוי שינויים במדד המחירים לצרכן ומורכב מיצוא שירותים עסקיים אחרים ויצוא שירותי תיירות.

[3] שיעור המשרות הפנויות מחושב מתוך סך המועסקים ונכלל במדד ברמתו, מנוכה עונתיות.

[4] מכיוון שהלמ"ס מפרסם את נתוני התחלות הבניה פעם ברביע, הנתונים המשולבים במודל הם בפריסה חודשית על סמך מקורות נוספים, כך שהפריסה עקבית עם הנתון הרבעוני שהלמ"ס מפרסם (באחוזים, מנוכה עונתיות).​​