התפתחות שער החליפין – היחלשות השקל מול הדולר במקביל למגמה מעורבת של הדולר בעולם.

במהלך חודש אוגוסט נחלש השקל מול האירו ומול הדולר בשיעור של 2.1% ו-1.1%, בהתאמה.

מול מטבעות שותפות הסחר העיקריות של ישראל, כפי שמשוקלל בשער החליפין הנומינאלי האפקטיבי, נחלש השקל בכ- 1.5%.

בעולם, נרשמה באוגוסט מגמה מעורבת בשערו של הדולר - הדולר התחזק ב- 2.0% מול הפאונד הבריטי; מנגד נחלש הדולר ב-0.9% מול האירו וב- 0.3% מול הפרנק השוויצרי.

תנודתיות שע"ח –ירידה בסטיית התקן בפועל במקביל לירידה בסטיית התקן הגלומה

סטיית התקן של השינוי בשער החליפין שקל/דולר – המייצגת את התנודתיות בפועל בשער החליפין – ירדה החודש בכ- 1.3 נקודת האחוז ועמדה בסוף חודש אוגוסט על 6.2%.

רמתה הממוצעת של סטיית התקן הגלומה במסחר באופציות על שקל/דולר "מעבר לדלפק"  ירדה החודש בכ-0.2 נקודת אחוז ועמדה בסוף אוגוסט על 7.5%.

סטיית התקן הגלומה באופציות על מט"ח בשווקים מתעוררים ירדה אף היא ועמדה בחודש אוגוסט על 8.6%, בהשוואה ל- 8.8% בחודש יולי. לעומת זאת, סטיית התקן הגלומה באופציות על מט"ח בשווקים מפותחים עלתה ועמדה בסוף אוגוסט על 8.1% %, בהשוואה ל- 7.7% בחודש יולי. (ראה תרשים 4).

סטיית התקן הגלומה במסחר באופציות על שער החליפין מייצגת את התנודתיות הצפויה בשער החליפין.

נפח המסחר בשוק המט"ח– ירידה בנפח המסחר הכולל במקביל לעליה בחלקם של תושבי חוץ בנפח המסחר הכולל

נפח המסחר הכולל במטבע חוץ בחודש אוגוסט הסתכם בכ-148 מיליארדי דולרים, בהשוואה לכ-154 מיליארדים בחודש יולי. נפח המסחר היומי הממוצע ירד בכ-8% ועמד על 6.7 מיליארד דולר ביום.

נפח המסחר בעסקות המרה (עסקות ספוט ועסקות פורוורד) הסתכם בחודש אוגוסט בכ-33 מיליארדי דולרים.  הממוצע היומי של נפח המסחר בעסקאות המרה ירד באוגוסט בכ-17% בהשוואה לחודש יולי.

נפח המסחר באופציות למט"ח "מעבר לדלפק" (אופציות שלא נסחרות בבורסה לני"ע) הסתכם בחודש אוגוסט ב- 7.2 מיליארדי דולרים. הממוצע היומי של נפח המסחר בחודש אוגוסט ירד בהשוואה ליולי ועמד על כ- 328 מיליוני דולרים.

נפח המסחר בעסקות החלף הסתכם באוגוסט בכ- 108 מיליארדי דולרים, בהשוואה לכ-107 מיליארדים ביולי.

הממוצע היומי של נפח המסחר בעסקות החלף ירד בכ-3% מחודש שעבר ועמד על 4.9 מיליארדי דולרים ביום.

חלקם היחסי של תושבי חוץ בנפח המסחר הכולל (עסקות המרה, עסקות באופציות ועסקות החלף) עלה ועמד בסוף חודש אוגוסט על כ- 41%. העלייה נבעה מגידול בהיקף הפעילות של תושבי חוץ בעסקאות החלף.

 

להודעה המלאה כולל גרפים ונתונים

גרפים ונתונים