להודעה זו בקובץ WORD​

שאלות ותשובות - טיוטת הנחיות אשראי לדיור ונדלן 19.02.2013.pdfשאלות ותשובות

 

 
המפקח על הבנקים פרסם טיוטת הנחיות לעניין אשראי לדיור ונדל"ן: בנושא הקצאת ההון וההפרשה לחובות מסופקים בגין הלוואות לדיור ושינוי משקל הסיכון של ערבות לפי חוק המכר
 
המפקח על הבנקים, דוד זקן, פרסם היום טיוטת הנחיות להתייעצות עם הוועדה המייעצת לענייני בנקאות, בנושאים הקשורים לאשראי לדיור (משכנתאות) ולנדל"ן. ההנחיות החדשות יחולו מיום 1.1.2013.
 
להלן עיקרי ההנחיות אשר נכללו בטיוטה החדשה:
א.    לצורך חישוב יחסי הלימות ההון הלוואה לדיור משוקללת בשיעור של 35%, למעט הלוואה לדיור ממונפת בעלת רכיב של ריבית משתנה, אשר מחודש אוקטובר 2010 משוקללת ב-100%. על פי טיוטת ההנחיה החדשה, הקצאת ההון בגין הלוואות לדיור תעשה לפי שיעורי השקלול שלהלן:
·         הלוואות לדיור ששיעור המימון בהן הוא עד 45%, ישוקללו ב-35% - נשאר ללא שינוי.
·         הלוואות לדיור ששיעור המימון בהן, גבוה מ- 45% ועד 60%, ישוקללו ב- 50%, במקום ב- 35%.
·         הלוואות לדיור ששיעור המימון בהן, גבוה מ- 60% ישוקללו ב- 75% לצרכי דרישת הון, במקום ב- 35% או ב- 100% (ראה בנקודה הבאה).
·         במקביל תבוטל הדרישה (מאוקטובר 2010) לשקלל ב- 100% הלוואות בהן שיעור המימון עולה על 60% ובסכום של מעל 800 אלפי ש"ח ואשר שיעור הריבית המשתנה בהן 25%, במקומה, כאמור, יוחל שיעור שקלול של 75%.

 
ב. ההנחיות בטיוטה קובעות דרישה להגדלה של ההפרשה לחובות מסופקים בגין ההלוואות לדיור – כך שהיחס שבין יתרת ההפרשה הקבוצתית לבין יתרת ההלוואות לדיור יעמוד על שיעור מינימאלי של 0.35%. בסוף הרביע השלישי של 2012 עמד יחס זה, בממוצע, על כ-0.22%.
 
ג. בנוסף, קובעות ההנחיות בטיוטה הפחתה בהקצאת ההון הנדרשת בגין ערבויות חוק מכר במקרה שהדירה נמסרה כבר למשתכן. ערבויות אלה ישוקללו במקדם המרה לאשראי של 10% במקום 20%. מהלך זה מהווה הקלה בדרישות הקצאת ההון ועשוי להגדיל את היצע האשראי הבנקאי לענף הבינוי והנדל"ן.
 
ההנחיות האמורות נקבעו לנוכח הגידול המואץ באשראי לדיור בשנים האחרונות (גידול של כ- 76% בחמש השנים האחרונות), במקביל לעליה במחירי הדירות,  ומטרתן היא להגדיל את כריות ההון וההפרשה הנדרשות בגין העלייה בסיכונים הגלומים בתיק האשראי לדיור. במקביל, הצעד מקל בדרישות הון בגין ערבויות חוק מכר לאחר מסירת הדירה למשתכן, וזאת בגלל רמת הסיכון הנמוכה יחסית הגלומה בהן.
 
המפקח על הבנקים, דוד זקן: "ההנחיות האמורות נועדו לתת ביטוי טוב יותר לסיכון הגלום בהלוואות לדיור בתיקי הבנקים – הן בהקצאת הון והן בהפרשה לחובות מסופקים, ובכך לחזק את יכולתם של הבנקים לספוג הפסדים מבלי לפגוע ביכולתם להעמיד מימון לצרכי המשק."

 

לחץ להורדת ה-PDF
לחץ להורדת ה-PDF