• ברביע הראשון של שנת 2017 חלה עלייה של 7.1 מיליארדי דולרים (6.5%) בעודף הנכסים של המשק מול חו"ל, זאת בהמשך לעלייה של כ-41 מיליארדים (59.5%) בשנת 2016. עיקר העלייה בעודף הנכסים ברביע הראשון היא כתוצאה מגידול ביתרת ההשקעות הפיננסיות של תושבי ישראל בחו"ל ומעלייה ביתרת נכסי הרזרבה.

  • העלייה בשווי תיק הנכסים של תושבי ישראל בחו"ל ברביע הראשון (15.4 מיליארדי דולרים, 4.1%) נבעה מזרם השקעות פיננסיות (4 מיליארדי דולרים, 1%) ומעלייה במחירי המניות הזרות (2.9 מיליארדי דולרים, 0.8%).

  • העלייה ביתרת ההתחייבויות ברוטו של המשק לחו"ל (8.3 מיליארדי דולרים, 3.1%)  נבעה בעיקר מזרם השקעות פיננסיות באג"ח (1.6 מיליארדי דולרים, 0.6%) והשקעות ישירות במניות (1.3 מיליארדי דולרים, 0.5%), במקביל לעלייה במחירי המניות הישראליות המוחזקות על ידי תושבי חוץ (3.8 מיליארדים, 1.4%).

  • עודף הנכסים על ההתחייבויות של המשק מול חו"ל במכשירי חוב בלבד (חוב חיצוני שלילי), עלה ברביע הראשון בכ-6.3 מיליארדי דולרים (4.7%) ועמד בסוף מרץ על כ-140 מיליארדים.

  • היחס שבין החוב החיצוני ברוטו לתמ"ג ירד במהלך הרביע הראשון ועמד בסוף מרץ על 26.5%: ירידה בשווי השקלי של החוב החיצוני ברוטו כתוצאה מייסוף השקל במקביל לעלייה בתוצר.​