לצפייה בהודעה המלאה כולל גרפים ונתונים לחץ כאן

גרפים ונתונים נוספים

  • יתרת הנכסים של תושבי ישראל בחו"ל ירדה ברביע השלישי של שנת 2022 בכ-19 מיליארדי דולרים (כ-3%) ועמדה בסוף ספטמבר על כ-618 מיליארדים. הירידה ביתרה נבעה בעיקר מירידה ביתרת ההשקעות בתיק ניירות ערך למסחר.
  • יתרת ההתחייבויות של המשק לחו"ל ירדה במהלך הרביע השלישי בכ-3 מיליארדי דולרים (כ- 1%) ועמדה בסופו על 472 מיליארדים. הירידה ביתרה נבעה בעיקר מירידה במחירי ניירות הערך הישראליים המוחזקים על ידי תושבי חוץ ומשינויים בשערי החליפין.
  • עודף הנכסים על ההתחייבויות של המשק מול חו"ל ירד במהלך הרביע השלישי בכ-15 מיליארדי דולרים (10%) ועמד בסופו על כ-146 מיליארדים.
  • עודף הנכסים על ההתחייבויות במכשירי חוב בלבד (החוב חיצוני השלילי נטו), ירד במהלך הרביע השלישי בכ-4 מיליארדי דולרים (2%) ועמד בסוף ספטמבר על כ- 194 מיליארדים.
  • היחס שבין החוב החיצוני ברוטו לתמ"ג ירד במהלך הרביע השלישי בנקודת האחוז ועמד בסוף ספטמבר על כ- 29.7%. הירידה ביחס החוב לתוצר ברביע השלישי שיקפה ירידה של כ-3% ביתרת החוב החיצוני לעומת עלייה של כ- 1% בתוצר (במונחים דולריים).