26/11/00
עלויות ומרווחים של האשראי השקלי הלא-צמוד במערכת הבנקאות
בחודש אוקטובר 2000
מהפיקוח על הבנקים בבנק ישראל נמסר, כי הריבית הממוצעת על סך האשראי הלא-צמוד לציבור הסתכמה באוקטובר ב- 12.01% לעומת 12.30% בחודש הקודם. כמו כן, הריבית הממוצעת על האשראי לזמן קצוב הסתכמה ב- 10.81% לעומת 11.08% בחודש הקודם, והריבית הממוצעת על האשראי בחשבונות חח"ד ועו"ש ביתרות חובה הסתכמה ב- 15.01% ובאוקטובר, לעומת 15.34% בחודש הקודם.
עוד נמסר מהפיקוח על הבנקים, כי הריבית הממוצעת על הפיקדונות השיקליים הסתכמה בספטמבר ב- 7.43% לעומת 7.68% בחודש הקודם. כמו כן, הריבית הממוצעת על הפיקדונות לזמן קצוב הסתכמה ב- 7.94%, לעומת 8.22% בחודש הקודם, והריבית הממוצעת על עו"ש ביתרת זכות הסתכמה ב- 1.58% לעומת 1.65% בחודש הקודם.
פער הריבית בפעילות הבנקים מול הציבור – הפער בין הריבית שגובים הבנקים מהלווים לבין הריבית שהם משלמים למפקידים – הסתכם באוקטובר ב- 4.58% לעומת 4.62% בחודש הקודם.
כמו כן, המרווח הפיננסי של הבנקים – ההפרש בין התשואות על סך נכסיהם לבין העלות עבור סך התחייבויותיהם במגזר השקלי הלא-צמוד – הסתכם באוקטובר ב- 3.17%, לעומת 3.20% בחודש הקודם.
היתרה הממוצעת על סך האשראי לציבור במגזר השקלי הלא-צמוד הסתכמה באוקטובר ב- 125.6 מיליארדי ש"ח, לעומת 122.6 מיליארדים בחודש הקודם. כמו כן, היתרה הממוצעת על סך פיקדונות הציבור במגזר השקלי הלא-צמוד הסתכמה ב- 186.1 מיליארדי ש"ח, לעומת 181.6 מיליארדים בחודש הקודם.