עלויות ומרווחים של האשראי השקלי הלא-צמוד במערכת הבנקאות
בחודש ספטמבר 2000
 
מהפיקוח על הבנקים בבנק ישראל נמסר, כי הריבית הממוצעת על אשראי הלא-צמוד לציבור הסתכמה בספטמבר ב-12.30% לעומת 12.56% בחודש הקודם. כמו כן, הריבית הממוצעת על האשראי לזמן קצוב הסתכמה ב- 11.08% לעומת 11.29%בחודש הקודם, והריבית הממוצעת על האשראי בחשבונות חח"ד ועו"ש ביתרות חובה הסתכמה ב- 15.34% באוגוסט, לעומת 15.61% בחודש הקודם.
עוד נמסר מהפיקוח על הבנקים, כי הריבית הממוצעת על הפיקדונות השיקליים הסתכמה בספטמבר ב- 7.68%, לעומת 7.89% בחודש הקודם. כמו כן, הריבית הממוצעת על הפיקדונות לזמן קצוב הסתכמה ב- 8.22%, לעומת 8.44% בחודש הקודם, והריבית הממוצעת על עו"ש ביתרת זכות הסתכמה ב- 1.65%, לעומת 1.78% בחודש הקודם.
פער הריביות בפעילות הבנקים מול הציבור - הפער בין הריבית שגובים הבנקים מהלווים לבין הריבית שהם משלמים למפקידים - הסתכם בספטמבר ב- 4.62%,  לעומת 4.67% בחודש הקודם. כמו כן, המרווח הפיננסי של הבנקים - ההפרש בין התשואות על סך נכסיהם לבין העלות עבור ס התחייבויותיהם במגזר השקלי הלא-צמוד - הסתכם בספטמבר ב- 3.20%, לעומת 3.21% בחודש הקודם.
היתרה הממוצעת של סך האשראי לציבור במגזר השקלי הלא-צמוד הסתכמה בספטמבר ב- 122.6 מיליארדי ש"ח, לעומת 119.2 מיליארדים בחודש הקודם. כמו כן, היתרה הממוצעת של סך פקדונות הציבור במגזר השקלי הלא-צמוד הסתכמה ב- 181.6 מיליארדי ש"ח, לעומת 177.5 מיליארדים בחודש הקודם.