לצפייה בהודעה לחץ כאן

בנק ישראל מודיע, כי מחר תכנס לתוקף הרפורמה הצרכנית להגברת שקיפות המידע ללקוחות הבנקים ולשיפור סביבת התחרות בשוק המשכנתאות. במסגרת הרפורמה ייכנסו לתוקף שורה של צעדים בתחום המשכנתאות, שנועדו להקל על הלווים בתהליך נטילת המשכנתה או מחזור של משכנתה קיימת. צעדים אלו יסייעו ללקוח להגיש בקשה לקבלת הצעת משכנתה בצורה מהירה ונוחה יותר, להבין טוב יותר את תנאי המשכנתה המוצעים לו והשלכותיהם על התשלומים העתידיים, ולהשוות באופן מושכל וביתר קלות בין ההצעות השונות הניתנות לו ממספר בנקים.

 

נגיד בנק ישראל, פרופ' אמיר ירון: "זוהי רפורמה צרכנית משמעותית, שמסייעת במישרין לכל נוטלי המשכנתאות במדינת ישראל. הרפורמה מאפשרת ללווים, שלהם זוהי לרוב ההתחייבות הפיננסית הגדולה ביותר, להבין טוב יותר את ההצעות השונות של המשכנתה לרבות ההזדמנויות והסיכונים הגלומים בכל מסלול. בפרט, הרפורמה מאפשרת ללווה להשוות בין התנאים שהציעו מספר בנקים עבור משכנתה עם מאפיינים זהים. בכך היא משפרת את כושר המיקוח של הלווה ותורמת להגברת התחרות בין נותני המשכנתאות. צעד זה מצטרף לשורה ארוכה של מהלכים שקידמנו בשנים האחרונות ועוד נמשיך לקדם, לטובת משקי הבית ולעסקים הקטנים, ולמעבר לעולם דיגיטלי, מונגש ומהיר יותר."

 

המפקח על הבנקים, מר יאיר אבידן: "הצעדים שקידמנו במסגרת הרפורמה בתחום המשכנתאות יגבירו את התחרות בין הבנקים באמצעות פישוט והנגשה של מוצר המשכנתה באמצעים דיגיטליים ובכל ערוץ שיבחר בו הלקוח. צעדים אלו יסייעו ללקוחות בתהליך קבלת ההחלטה על נטילת משכנתה ובביצועה. הם יסייעו להתנהלותם הכלכלית של הלקוחות, יקלו עליהם לבצע סקר שוק לפני נטילת המשכנתה, ויגבירו את שליטתם על תנאי המשכנתה, לרבות על היכולת שלהם לעמוד בהתחייבויותיהם. זהו צעד נוסף במסגרת הצעדים אותם נוקט בנק ישראל להעברת הכוח ללקוח ולראייתו במרכז. אני קורא במסגרת זו ללקוחות לממש את זכותם, לבצע את ההשוואה והבחינה בהתאם לכלים העומדים לרשותם ולהעצים את יכולת הניהול הפיננסי של משק הבית."

בהתאם לרפורמה, נדרשים הבנקים להציג ללקוח אישור עקרוני (הצעת משכנתה) במבנה אחיד, בו יוצגו שלושה סלים אחידים שהוגדרו על ידי בנק ישראל, וסל נוסף אשר יותאם לצרכי ומאפייני הלקוח לבקשתו. מטרת הצגת הסלים האחידים היא לשפר את יכולת הלקוח לערוך השוואת עלויות בין הצעות המחיר השונות של הבנק, וכן מול הצעות מחיר אפשריות מבנקים אחרים.

בין המשתנים שיוצגו באישור העקרוני: הריבית הכוללת החזויה, סך כל הסכום הצפוי החזוי שישולם עד לסוף תקופת ההלוואה, סכום ההחזר החודשי הראשון וסכום ההחזר החודשי הגבוה ביותר הצפוי על פי התחזית. נתונים אלה מביאים בחשבון את העמלות והתשלומים החודשיים הצפויים לאורך תקופת ההלוואה על בסיס התחזיות לשינויים במדד המחירים לצרכן ובשיעורי הריבית במשק, שמעודכנות ליום מתן האישור העקרוני. תחזיות אלו נועדו להמחיש תשלומים ושיעורי ריבית בעתיד. התחזיות נגזרות ממחירי אגרות החוב הממשלתיות הנסחרות בשוק ההון ומשקפות את הערכות הפעילים בשוק. כיוון שמדובר בתחזיות שנגזרות משוק ההון, בהתאם למציאות הכלכלית בעת גיבושן, אפשר שהתשלומים ושיעורי הריבית שישולמו בפועל יהיו שונים. כל הבנקים מתבססים על אותן תחזיות, המפורסמות על ידי בנק ישראל[1], כדי שבסיס ההשוואה בין הצעות המחיר השונות של הבנקים יהיה אחיד.    

בנוסף, במסגרת צעדים אלו נקבע שלקוחות הבנקים יוכלו להגיש בקשה לאישור עקרוני באופן מקוון ובטלפון, וכן לקבל את האישור העקרוני באופן מקוון. בנוסף, נקבע פרק הזמן בין הגשת הבקשה להלוואה לקבלת האישור העקרוני, והוא הוגבל ל-5 ימי עסקים (במקרים חריגים ל-7 ימי עסקים).

כמו כן, ההוראה מחייבת הנגשת מידע ללקוח באתרי הבנקים שיסייע לבחינת כדאיות הצעת משכנתה וביצוע מחזור של הלוואת משכנתה. לצורך בחינת כדאיות הצעת המשכנתה, יעמיד כל בנק באתר האינטרנט שלו החל מתאריך 30.9.22 מחשבון סימולציה אשר יאפשר ביצוע סימולציות של תמהילים שונים של הלוואות בטווחי זמן שונים.

לצורך הנגשת הרפורמה לציבור גיבש בנק ישראל שורת צעדי הסברה:

  1. קישור לאתר יעודי לרפורמת השקיפות במשכנתאות ובו כלל המידע הנחוץ לרבות סרטוני המחשה, חוברת  הסברה, שאלות ותשובות, מילון מונחים ועוד.
  2. קישור לחוברת הסברה מקיפה המתארת את עיקרי הרפורמה וסוקרת את כל הליך לקיחת או מחזור המשכנתה. החוברת כוללת גם טיפים צרכניים והסברי מונחים.
  3. קמפיין דיגיטל ורדיו – הקמפיין, שיעלה במהלך החודש הקרוב כולל בין היתר, סרטוני הסבר לציבור, חוברת דיגיטלית ועוד.
  4. כנסים לציבור – הבנק יקיים  סדרת כנסים לציבור בפלטפורמה דיגיטלית לאורך החודשים הקרובים. בשבועות הקרובים יערוך הבנק כנסי הסברה מקצועיים ליועצי המשכנתאות, ארגונים חברתיים ועוד גופים המהווים גורמי ידע לציבור נוטלי המשכנתאות.
  5. סרטוני הסבר – הסברים על הסלים, הצעדים הנדרשים, ומבנה טופס המשכנתה החדש:

(כלל תוצרי הבנק רצ"ב לעיונכם ושימושכם. קרדיט: בנק ישראל)

 

למידע נוסף ראו גם את ההודעה לעיתונות מיום 14.11.21 קישור

[1] https://www.boi.org.il/he/DataAndStatistics/Pages/MainPage.aspx?Level=3&Sid=39&SubjectType=2