התוכנית המוניטרית לחודש דצמבר 2000
בנק ישראל הודיע על תוכניתו המוניטרית לחודש דצמבר 2000, לפיה תרד ריבית בנק ישראל ב- 0.2 נקודות האחוז.

בבנק ישראל מסבירים, כי ההחלטה להפחית את הריבית הנומינלית לחודש דצמבר בשיעור זה עקבית עם השגת יעד האינפלציה הרב-שנתי שקבעה הממשלה. זאת, על רקע ההערכה שהתפתחות האינפלציה בשנים הקרובות נעה בין 2 ל- 3 אחוזים בקירוב - בסביבת הגבול התחתון של יעד האינפלציה לשנת 2001, ובתחום היעד ליציבות מחירים אשר קבעה הממשלה לטווח הבינוני. החלטה זו, איפא, תומכת בהשגת יעדיה האחרים של הממשלה, מבלי לסכן את השגת יעדי האינפלציה. כידוע, הממשלה קבעה, כי מדיניות הריבית תתמקד בהשגת יעד אינפלציה של 2.5 עד 3.5 אחוזים ב- 2001 , 2 עד 3 אחוזים ב- 2002 ו- 1 עד 3 אחוזים - טווח המוגדר כיציבות מחירים - משנת 2003 ואילך. קביעת יעד אינפלציה במסגרת ארוכת טווח זו, מבטאת מחויבות לשמירה על יציבות מחירים לאורך זמן, כמרכיב מרכזי ביכולתו של המשק להשתלב בכלכלת העולם. בכך, היא גם מסייעת למדיניות הריבית במשימתה להביא להתכנסות האינפלציה לתחום המוגדר כיציבות מחירים ושמירה עליה לאורך זמן ולהתבססותו והתמדתו של תהליך הצמיחה שהחל במשק. זאת, תוך מיזעור התנודות בריבית - התורם לצמצום התנודתיות בשוקי הכספים, ההון והמט"ח ובקצב האינפלציה - ושמירה על תנאי היציבות הכלכלית של המשק.

בבנק ישראל מציינים, כי עדיין קיימים סיכונים לתהליך ייצוב המחירים הנובעים, בין היתר, בשל הגברת תנאי אי-ודאות, בעיקר בשלושה תחומים. ראשית, מגמת ירידת השערים והתנודתיות בשוקי ההון בארה"ב, אשר התחזקה לאחרונה, מטילה סימן שאלה לגבי המשך מאפייניו של יבוא ההון למשק לאורך זמן. כידוע, ההתפתחויות שחלו בתעשיות המתקדמות - אשר השתקפו בעליות במחירי מניות הטכנולוגיה בשוק ההון האמריקני בשנים האחרונות - עודדו השקעות של תושבי חוץ בחברות ישראליות הפעילות בענף זה, ואלה היוו מקור חשוב ליבוא ההון אל המשק. שנית, בתקופה האחרונה גובר החשש ליכולת של הממשלה לשמור על השליטה התקציבית, אשר מקורו בעיקר, בקשיים באישור תקציב המדינה לשנת 2001 ובאישורן של הצעות חוק פרטיות המגדילות את ההוצאה הממשלתית בלי להתייחס למסגרת התקציב. בהקשר זה ראוי לציין כי, עד כה, איומים אלה לא באו לידי ביטוי בביצוע התקציב. שלישית, המשך האירועים הביטחוניים האחרונים - אשר עד כה השפיעו השפעה מתונה בלבד על השווקים הפיננסיים המקומיים, יחסית למה שניתן היה לצפות מאירועים דומים שהתרחשו בעבר - מעמיד במבחן חדש את יכולתו של המשק להמשיך ולהשתלב בכלכלת העולם. עם זאת, גורמי אי-ודאות אלו לא השפיעו עד כה על ההערכות השונות לגבי תוואי האינפלציה הצפוי לשנים הבאות.
בבנק ישראל שבים ומדגישים, כי פרמיית הסיכון ששוקי ההון בעולם מייחסים למשק הישראלי  מוערכת כעת בין 1.3 אחוזים (לחצי שנה) לבין 2.1 אחוזים (ל- 10 שנים), ירידה קלה לעומת רמתה בחודש האחרון. לצמצום המתמשך בפערי הריבית בין הארץ לחו"ל - בהתחשב בפרמיית הסיכון של המשק - יכולות להיות השלכות על תנועות ההון ועל ניהול תיקי הנכסים וההתחייבויות של הציבור - ובמסגרת זו על השווקים הפיננסיים בארץ. בהקשר זה, מזכירים בבנק ישראל, כי הריבית הדולרית היא החלופה העיקרית לריבית השקלית, לנוכח ההרכב המטבעי הנוכחי של הנכסים וההתחייבויות במט"ח שבידי הציבור ושל תנועות ההון אל המשק וממנו.


 
בבנק ישראל מזכירים, כי ההערכה לגבי תוואי האינפלציה לטווחים של שנה ומעלה, על רקע האופק ארוך הטווח של יעד האינפלציה, מתבססת, כמדי חודש, על תחזיות שנערכו בבנק ישראל, על ציפיות לאינפלציה הנגזרות משוק ההון ועל תחזיות שונות של חזאים פרטיים במשק. לצורך זה, יש משמעות להערכת האינפלציה ל- 12 החודשים הבאים ומעלה ולא למדד מחירים בודד כלשהו - בין אם הוא ירד או עלה בשיעור נמוך או גבוה יחסית - או לתקופה אחרת קצרה משנה. כמו כן, אין משמעות לתנודות קצרות טווח בשער החליפין או בציפיות לאינפלציה, אלא אם יש בהן כדי לשנות את הערכת האינפלציה לאופק המדיניות - 12 חודשים קדימה ומעלה.
לוח 1 .השינויים בשערי ריבית של הבנקים המרכזיים בישראל ובארה"ב
 
ישראל
ארה"ב
פער הריבית בין השקל לדולר*
רמת הריבית בדצמבר 1998 (אחוזים במונחים שנתיים)
 
13.50
4.75
8.75
השינוי בריבית של 1999 (בנקודות אחוז)
ינואר
0
0
8.75
פברואר
0
0
8.75
מרץ
0.5-
0
8.25
אפריל
0.5-
0
7.75
מאי
0.5-
0
7.25
יוני
0
0.25
7
יולי
0
0
7
אוגוסט
0.5-
0.25
6.25
ספטמבר
0
0
6.25
אוקטובר
0
0
6.25
נובמבר
0
0.25
6
דצמבר
0.3-
0
5.7
רמת הריבית בדצמבר 1999 (אחוזים במונחים שנתיים)
 
11.20
5.50
5.70
השינוי בריבית בשנת 2000 (בנקודות אחוז)
ינואר
0.5-
0
5.2
פברואר
0.4-
0.25
4.55
מרץ
0.4-
0.25
3.9
אפריל
0.3-
0
3.6
מאי
0.3-
0.5
2.8
יוני
0
0
2.8
יולי
0
0
2.8
אוגוסט
0.2-
0
2.6
ספטמבר
0.2-
0
2.4
אוקטובר
0.3-
0
2.1
נובמבר
0.2-
0
1.9
דצמבר
0.2-
0
1.7
רמת הריבית בדצמבר 2000 (אחוזים במונחים שנתיים)
 
8.2
6.5**
1.7
 
* השוואת פערי הריבית מחייבת התייחסות גם לסיכון הפיננסי של המשק הישראלי הנע עתה - עפ"י שוקי ההון בעולם - בין 1.3% (לחצי שנה) ל- 2.1% (ל- 10 שנים). ראוי לציין, כי פרמיית הסיכון מתאפיינת בתנודתיות הנובעת לעיתים מסיבות שמקורן במשק הישראלי, ולעיתים מאירועים העולם.
**ב- 19 בדצמבר צפויה להתכנס "ועדת השוק הפתוח" של הבנק המרכזי בארה"ב לדיון הרגיל על מדיניות הריבית. ריבית הבנק המרכזי מאירועים בעולם. בארה"ב עומדת היום, לפני דיון זה, על 6.5% .
 
לוח 2. תחום השינוי החודשי במדד המחירים לצרכן יחסית לאינפלציה השנתית 1990-2000 (אחוזים)
שנה
שיעור האינפלציה השנתי
 
 
(1)
תחום השינוי במדד המחירים לצרכן
היחס בין הפער לבין האינפלציה השנתית
 
 (1) /(4)=(5)
 
 
השינוי החודשי
הגבוה ביותר
במדד המחירים
לצרכן
(2)
השינוי החודשי
הנמוך ביותר
במדד המחירים
לצרכן
(3)
הפער בין השינוי
החודשי הגבוה
והנמוך ביותר
במדד המחירים
לצרכן
(3)-(2) =(4)
 
1990
17.6
2.5
0.4
2.1
0.12
1991
18.0
3.0
0.1
2.9
0.16
1992
9.4
1.8
0.4-
2.2
0.23
1993
11.2
1.4
0.1
1.3
0.12
1994
14.5
2.0
0.6
1.4
0.10
1995
8.1
1.2
0.1-
1.3
0.16
1996
10.6
1.7
0.3
1.4
0.13
1997
7.0
1.2
0.3-
1.5
0.21
1998
8.6
3.0
0.2-
3.2
0.37
1999
1.3
0.7
0.8-
1.5
1.15
2000*
 
0.9
0.6-
1.5
 
 
*ינואר עד אוקטובר