• ברביע הראשון של שנת 2017 עלה שוויה של יתרת תיק הנכסים בכ-18 מיליארדי ש"ח (עלייה של כ-0.5% לעומת סוף שנת 2016) ועמד בסופו על כ- 3.46 טריליוני ש"ח
  • העלייה בשווי התיק ברביע הראשון נבעה בעיקר מעלייה ביתרת אג"ח החברות הסחיר, עלייה ביתרת ההשקעות במניות בחו"ל וגידול ברכיב המזומן והפיקדונות. מנגד חלה ירידה בשיעור הנכסים במט"ח, בעיקר כתוצאה מייסוף השקל במהלך הרביע.
  • שווי יתרת התיק המנוהל בידי המשקיעים המוסדיים עלה ברביע הראשון של שנת 2017 בכ-1.3% (19 מיליארדי ש"ח), ועמד בסופו על כ-1.46 טריליון ש"ח. העלייה ביתרת התיק נבעה בעיקר מעלייה ברכיבי המזומן והפיקדונות, האג"ח הממשלתיות והמניות בחו"ל, והיא קוזזה בחלקה ע"י ירידה באג"ח בחו"ל.
  • ברביע הראשון של השנה, נרשמו הפקדות נטו בקרנות הנאמנות בהיקף של כ- 3.3 מיליארדי ש"ח.​