• ברביע הראשון של השנה ירדה יתרת תיק הנכסים הפיננסיים של הציבור בכ-60 מיליארדי ש"ח (1.2%-), לרמה של כ-4.99 טריליוני ש"ח, לאחר מגמת עלייה בה בשנים האחרונות.
  •  הירידה בשווי התיק ברביע הראשון נבעה בעיקר מירידה ביתרת ההשקעות בחו"ל (4.5%-), ביתרת האג"ח הממשלתיות והמק"ם (2.9%-) וביתרת אג"ח חברות סחירות (1.3%-), על רקע ירידות מחירים במדדי האג"ח וירידות במדדי המניות בחו"ל. מנגד, מדדי המניות בארץ עלו וקיזזו במעט את הירידה בתיק.
  •  יתרת התיק המנוהל בידי המשקיעים המוסדיים ירדה ברביע הראשון בכ-27 מיליארדי ש"ח (1.1%-) ועמדה בסופו על כ-2.37 טריליוני ש"ח.
  • שיעור החשיפה של הגופים המוסדיים לנכסים בחו"ל ירד במהלך הרביע בכ-0.3 נקודות אחוז, לעומת זאת שיעור החשיפה למט"ח עלה בכ-0.2 נקודות אחוז, בעיקר כתוצאה מרכישות מט"ח באמצעות מכשירים נגזרים.
  • ​ היקף התיק המנוהל באמצעות קרנות נאמנות בארץ ירד במהלך הרביע הראשון בכ-11 מיליארדי ש"ח (2.9%-) והגיע לרמה של כ-387 מיליארדי ש"ח. נרשמו פדיונות בעיקר בקרנות המתמחות באג"ח בארץ ובחו"ל.​