30.12.97
 
מאז יוני 1997 גדל סיכון שער החליפין בעיני הציבור, כפי שהדבר מתבטא בגידול הניכר שחל
בביקוש לאופציות שקל - דולר שמוכר בנק ישראל לציבור, ובהתייקרות במחיריהן
 
 
מהמחלקה המוניטארית בבנק ישראל נמסר, כי במחצית השנייה של שנת 1997 עלה סיכון שער החליפין בעיני הציבור, כפי שזה בא לידי ביטוי בעלייה המשמעותית שחלה בביקוש לאופציות שקל - דולר שמוכר בנק ישראל, ובהתייקרות שנרשמה במחיריהן. במחלקה המוניטארית מציינים, כי מאחר ומדובר במכשיר פיננסי אשר מעניק לרוכש הגנה מפני עלייה בשער החליפין של הדולר בתום תקופה קבועה מראש - 3 חודשים או חצי שנה - צפוי כי בתקופות בהן גדלה אי הוודאות באשר להתפתחות שער החליפין, יגבר הביקוש ויתייקר מחירן של האופציות האלה.
 
מהמחלקה המוניטארית נמסר עוד, כי הכמות המבוקשת לאופציות שהציע בנק ישראל בחודשים יולי עד נובמבר 1997 כמעט והוכפלה לעומת זו שנרשמה במחצית הראשונה של השנה. בחודשים ינואר עד יוני 1997 הייתה הכמות המבוקשת הממוצעת בכל מכרז שבו נמכרו אופציות אלה ב9.9 מיליוני דולר, ואילו בחודשים יולי עד נובמבר השנה, זו גדלה ל - 21.0 מיליוני דולר בממוצע בכל מכרז. במחלקה המוניטארית מציינים, כי הגידול בהיקף הביקוש לאופציות שקל - דולר של בנק ישראל הביא גם לעליה של מחירן בשיעורים ניכרים - בכ - 20% עבור האופציות ל - 3 חודשים ובכ- 14% עבור האופציות ל – 6 חודשים.
 
בנק ישראל מוכר בכל שבוע אופציות לציבור המעניקות הגנה מפני עלייה בשער החליפין של הדולר בתום תקופה קבוע מראש: 3 ו - 6 חודשים בהיקף של 20 מיליוני דולר ו - 5 מיליוני דולר, בהתאמה: אם, בתום תקופת האופציה, עלה שער החליפין של השקל לדולר מעבר לשער מסוים הנקוב באופציה, מקבל רוכש האופציה את ההפרש בשקלים – בהתחשב בסכום האופציות לרכש. בנק ישראל החל לראשונה להנפיק אופציות אלה לציבור בשנת 1989 על מנת לסייע לפיתוח שוק האופציות, בפרט, ושוק המכשירים הפיננסיים הנגזרים בכלל. בשנים האחרונות, בעקבות פעילותו של בנק ישראל, התפתח שוק זה וכיום נוטלים בו חלק פעיל בנקים וגורמים אחרים משוק ההון מבלי שבנק ישראל הרחיב את פעילותו בשוק. נוסף לכך, החלה הבורסה לניירות ערך בתל - אביב לקיים מסחר במכשירים פיננסיים עתידיים כולל אופציות שקל - דולר.
 
במחלקה המוניטארית מדגישים, כי הגידול בסיכון שער החליפין בעיני הציבור בא לידי ביטוי גם בהתפתחות האשראי במט"ח שלקח הציבור. במשך המחצית הראשונה של השנה גדלה יתרת האשראי במט"ח - מבנקים בארץ ובחו"ל - ב - 4.8 מיליארד דולר, ובמשך החודשים יולי עד נובמבר השנה נרשמה בה עלייה של 0.7 מיליארד דולרים בלבד.