•  נמשכה עלייה ביתרת החוב של המגזר העסקי בהיקף של כ-41 מיליארדי ש"ח (3.7%) שמקורה בעיקר בעלייה ביתרת החוב לבנקים.
  •  גם יתרת החוב לדיור של משקי הבית המשיכה לגדול ברביע זה בהיקף של כ-21 מיליארדים (4.3%), ונבעה בעיקר מעלייה בהיקף המשכנתאות החדשות שנטלו משקי הבית מהבנקים.
  • ​ביתרת החוב לא-לדיור נרשמה ברביע הראשון עלייה בהיקף של כ-7 מיליארדים (3.3%), וכמחציתה היא לגופים המוסדיים.​