יתרות מטבע החוץ הסתכמו לסוף חודש יוני 2017 בסך 108,706 מיליוני דולרים, גידול בסך של 1,339 מיליוני דולרים לעומת סוף החודש הקודם. היתרות מהוות 33.4% אחוזים מהתוצר המקומי הגולמי (איור 1).
הגידול מוסבר כדלהלן: 
  1. רכישות מטבע חוץ על ידי בנק ישראל בסך 664 מיליוני דולרים מתוכם נרכשו 140 מיליוני דולר על פי תכנית הרכישות שנועדה לקזז את ההשפעה מהפקת גז בישראל על שער החליפין.
  2. שערוך  יתרות מטבע חוץ בסך כ- 712 מיליוני דולרים.
  3. העברות המגזר הפרטי בסך כ- 55 מיליוני דולרים.
מאידך, הגידול קוזז על ידי העברות הממשלה לחו"ל בסך כ- 92 מיליוני דולרים

 

 

יתרות מטבע החוץ בבנק ישראל

מיליוני דולרים

 

תאריך

יתרות שנרכשו על פי תכנית הגז

יתרות מטבע החוץ  ללא יתרות עם קרן המטבע הבין-לאומית (כולל רכישות הגז)

יתרות עם קרן המטבע הבין-לאומית[1]

סך הכול יתרות מטבע החוץ

 

 

יוני 2016

9,600

95,594

1,041

96,635

 

 

יולי 2016

9,900

96,356

1,037

97,393

 

 

אוגוסט 2016

9,900

96,588

1,038

97,626

 

 

ספטמבר 2016

9,900

397,380​

1,049

398,429

 

 

אוקטובר 2016

10,200

96,931

1,032

97,963

 

 

נובמבר 2016

10,200

95,948

1,179

97,127

 

 

דצמבר 2016

10,500

397,275

31,172

398,447

 

 

ינואר 2017

10,500

3100,430

1,183

3101,613

 

 

פברואר 2017

10,750

3100,843

1,179

3102,022

 

 

מרץ 2017

10,750

3101,992

1,182

3103,174

 

 

אפריל 2017

11,000

3103,949

1,193

3105,142

 

 

מאי 2017

11,250

106,163

1,204

107,367

 

 

יוני 2017

11,390

107,499

1,207

108,706

 [1] טור זה כולל זכויות משיכה מיוחדות (SDRs'), יתרת הלוואת ה-NAB  ויתרת ה-Reserve Tranche בקרן המטבע הבינ"ל.

3 עודכן לאחר תאריך הפרסום.​
 

 איור 1 - רמת יתרות מטבע החוץ ויחס היתרות לתוצר המקומי הגולמי, 2007 עד 2017

6717.png

[1] כולל תשלומים ותקבולים של בנק ישראל במט"ח.

[2] טור זה כולל זכויות משיכה מיוחדות (SDRs'), יתרת הלוואת ה-NAB  ויתרת ה-Reserve Tranche בקרן המטבע הבינ"ל.

3 עודכן לאחר תאריך הפרסום.

​​​​