יתרות מטבע החוץ בבנק ישראל לחודש ינואר 2000
מבנק ישראל נמסר, כי יתרות מטבע החוץ הסתכמו בסוף חודש ינואר 2000 ב- 22,004 מיליוני דולר, ירידה של 515 מיליוני דולר לעומת סוף חודש דצמבר.
השינוי ביתרות מטבע החוץ במהלך חודש ינואר נבע בעיקר מהקטנת פיקדונות הבנקים בבנק ישראל.