1.10.98
מבנק ישראל נמסר היום, כי יתרות מטבע חוץ הסתכמו בסוף חודש ספטמבר 1998 ב- 21,678 מיליוני דולר, עלייה של 134 מיליוני דולר, לעומת סוף חודש אוגוסט.
השינוי ביתרות במהלך חודש ספטמבר נבע בעיקר מהכנסות בנק ישראל, שקוזזו בחלקן ע"י פעילות הממשלה במט"ח.