כנס בנושא "מדיניות ממשלתית ואי-שוויון" המאורגן על ידי מחלקת המחקר בבנק ישראל
מבנק ישראל נמסר, כי היום ומחר (א' וב' ה- 15-16) ביולי, יערך בבנייני האומה כנס בנושא "מדיניות ממשלתית ואי-שוויון". הכנס מאורגן על ידי מחלקת המחקר של בנק ישראל  והוא יפתח על ידי נגיד בנק ישראל, ד"ר דוד קליין. במסגרת הכנס יוצגו עבודות של כלכלני בנק ישראל והאקדמיה, שנות באפיון אי-השוויון בישראל ובאמצעי המדיניות העשויים לתרום לצמצומו.
בשנים האחרונות עובר המשק שינויים מבניים מרחיקי לכת המלווים בגידול אי-השוויון בחלוקת ההכנסות. לאור מגמות אלה גבר הנטל על המדיניות הכלכלית למנוע את התרחבות הפערים. מגמות אלה מציבות בפני המדיניות הכלכלית אתגר מרכזי של הקטנת הפערים בשילוב עם תמריצים להגדלת ההשתתפות בתעסוקה והגדלת כושר ההשתכרות של בעלי השכר הנמוך. בין השאר, יוצגו בכנס העבודות הבאות:
עבודתם של עדי ברנדר, אסנת פלד וניצה קסיר, בוחנת את מאפייני אוכלוסיית הלא משתתפים בשוק העבודה, והקשר בין ההתפתחות של אוכלוסייה זו  למדיניות התעסוקה והגמלאות. נמצא כי שיעורי ההשתתפות בכוח העבודה בגילאי העבודה העיקריים (25-54)  נמוכים בהשוואה למדינות המפותחות, וכן כי הפער לא הצטמצם בעשור האחרון. שיעורי ההשתתפות נמוכים במיוחד אצל פרטים בעלי השכלה נמוכה. המדיניות בישראל נבחנת על רקע שינויי המדיניות שאימצו מדינות OECD בשנים האחרונות- ממדיניות תעסוקה "פסיבית" (תשלומי גמלאות) ל"אקטיבית" (עידוד תעסוקה). נמצא כי ההוצאה על מדיניות "אקטיבית" בישראל נמוכה מאד בהשוואה בינלאומית. עוד נמצא, כי רמת הקצבאות בישראל- כולל ההטבות הנלוות- גבוהה ביחס לשכרם הפוטנציאלי של לא מועסקים בעלי השכלה נמוכה, וכי בעשר האחרון גדל מאד היקף הענקת הקצבאות- דבר שתרם לירידה הולכת וגוברת בשיעור ההשתתפות.
עבודתו של מיכאל שראל מנתחת את ההשפעה של גורמים מקרו-כלכליים ואחרים על אי השוויון בחלוקת ההכנסות. בין הגורמים המקרו-כלכליים העיקריים נמצא כי האינפלציה- כשמדובר על רמות אינפלציה גבוהות, והאבטלה, מגדילות אי-שוויון.  בין המשתנים האחרים נמצא כי שיעורי הילודה של לא יהודים, כניסתם של העובדים הזרים למשק וגודל המשפחה הממוצעת, משפיעים על הגדלת אי השוויון.
עבודתם של יוסי זעירא ומישל סטרבצ'ינסקי מנתחת את הגורמים המשפיעים על ההוצאה הלאומית לחינוך- ציבורית ופרטית. נמצאה השפעה משמעותית של גורמים דמוגרפיים כגון האוכלוסייה בגיל ההשכלה ושינויים באוכלוסייה הערבית, של גורמים הקשורים למדיניות הכלכלית של הממשלה  כגון הגדלת הגירעון בתקציב הסקטור הציבורי ושינויים בסדרי העדיפויות, ושל גורמים כלכליים- כגון העלייה בהכנסת המשק וההתפתחות באי השוויון בחלוקת ההכנסות.
הכנס יינעל בפנל בנושא שכר מינימום, בהשתתפות מנהלת מחלקת המחקר ד"ר קרנית פלוג, ד"ר אריה ארנון מאוניברסיטת בן-גוריון, פרופ' צבי זוסמן מהמכללה האקדמית ת"א-יפו, יוסי כהן ממשרד האוצר ולאה אחדות מהביטוח הלאומי.