מיסוי הכנסות הפרטים בישראל בהשוואה בינלאומית
ממחלקת המחקר בבנק ישראל נמסר, כי נטל המס הכולל בישראל- 40.1 אחוזי תוצר בשנת 1998 גבוה במעט מהממוצע במדינות OECD- 37.7 אחוזים בשנת 1996 בעוד נטל המס הישיר על הכנסות הפרטים מעבודה והון (כולל תשלומים לביטוח לאומי) נמוך בישראל (16.9 אחוזי תוצר) מהמקובל במדינות אלה (20.2 אחוזים). עם זאת, מההשוואה עולה כי שיעור המס השולי המוטל על שכר- הכולל את מס ההכנסה הממשלתי והמקומי ואת תשלומי העובד לביטוח לאומי- ברמות הכנסה שבין 200% ל- 400% מהתוצר לנפש (כ- 11,100 עד 22,200 ש"ח לחודש), הוא גבוה יותר בישראל מאשר במדינות המפותחות- OECD. מאידך, ברמות השכר הגבוהות יותר, שיעורי המס בישראל דומים לממוצע במדינות המפותחות. ברמת הכנסה של 200% מהתוצר לנפש, רק בשתי מדינות קיים מס שולי גבוה מאשר בישראל- בלגיה ודנמרק - ואילו ברמת הכנסה של פי עשרה מהתוצר לנפש (כ- 55,500 ש"ח לחודש), ישראל ממוקמת באמצע המדרג. זאת, מכיוון שבישראל בשונה מהמדינות המפותחות שנבדקו- המס השולי יורד ירידה תלולה ברמות ההכנסה הגבוהות מכ-60% ל- 50%. הסיבה לכך נעוצה בתקרה הנהוגה בתשלומי הביטוח הלאומי בישראל. אמנם גם במרבית המדינות המפותחות מקובלת תקרה כזאת, אך בניגוד למצב בישראל, ברמת ההכנסה הקרובה לה מצויה לרוב מדרגת מס הכנסה נוספת, המונעת את הירידה בשיעור המס השולי. כמו כן נמצא כי, בדומה לישראל, כמעט באף מדינה אין מס על קצבאות הילדים- וגודלן אינו תלוי ברמת ההכנסה. ממצאים אלה התקבלו ממחקר שנערך ע"י ד"ר עדי ברנדר ואשר השווה את המאפיינים העיקריים של המיסוי הישיר בישראל לאלו של מדינות OECD; עיקריו יוצגו בדוח בנק ישראל שיפורסם בסוף חודש מארס.
 
בהשוואת מיסוי ההכנסות מהון נמצאו מספר רכיבים משותפים למערכות המס בכל המדינות המפותחות שאינם מתקיימים בישראל: כמעט בכל המדינות מוטל מס על הכנסות הפרטים מריבית על פיקדונות, ומנכסים פיננסיים סחירים, בעוד שבישראל רוב הכנסות הפרטים מריבית על פיקדונות ורווחי הון מנכסים פיננסיים פטורות ממס. יתר על כן, בכמחצית מהמדינות מחושב המס על פיקדונות כחלק מההכנסה האישית הכוללת- כלומר, שיעור המס זהה לזה המוטל על שכר, ובמחציתן הוא מתבצע באמצעות ניכויי מס במקור- בלי להתחשב בגודל ההכנסה הכוללת; במדינות שבהן נהוג מיסוי במקור, שיעור המס על הריבית הנומינלית נע בין 10% ל-35%; כשליש מהמדינות מטילות מס בשיעור מיוחד על רווחי הון נומינליים (נטו) מנכסים פיננסיים, בכשליש נוסף מהן מס זה מוטל כחלק מההכנסה האישית- בחלקן בלוויית פטור חלקי או מלא עבור נכסים שהוחזקו זמן ארוך- ובשליש הנותר אין מס על רווחי הון מנכסים פיננסיים. מיסוי ההכנסות מהון  במדינות OECD מסתייע בדיווח השנתי של הפרטים על הכנסותיהם; ב- 17 מתוך 22 המדינות שנבדקו, קיימת חובת דיווח כללית. ממחלקת המחקר נמסר, כי הפטור על הכנסות מהון בישראל מיטיב בעיקר עם בעלי ההכנסות הגבוהות וזאת, משום שנמצא כי משקל ההכנסות מהון בסך הכנסתם גדול יחסית- פי שלושה בעשירון העליון בהשוואה לעשירונים השביעי והשמיני – הן בישראל והן במדינות OECD.