סקירה שנתית של מחלקת המטבע לשנת 2000
מחלקת המטבע בבנק ישראל פרסמה היום את הסקירה השנתית לשנת 2000.
הממצאים העיקריים של הסקירה הם:
- שיעור השטרות הישנים שנותרו במחזור מתוך סך מספרם במועדי ההנפקה של הסדרה החדשה, עמד בסוף שנת 2000 על 5 אחוזים וערכם הסתכם ב- 481 מיליוני ש"ח.
- מחזור המטבע- סך שטרות ומטבעות הכסף שבידי הציבור והבנקים- הסתכם בסוף 2000 ב- 14.7 מיליארדי ש"ח, לעומת 15.6 מיליארדים בסוף 1999, ירידה בת 6.1 אחוזים. ירידה זו נובעת בעקרה מתיקון לעלייתו החריגה של מחזור המטבע בדצמבר 1999 כתוצאה מהחשש ל"באג 2000". מתוך מחזור המטבע מהווים השטרות כ- 95% והמטבעות 5%.
- המחזור הראלי לנפש המשיך לגדול גם בשנת 2000 והסתכם ב- 2,305 ש"ח לעומת 2,098 ש"ח, תופעה המאופיינת מאז 1993. גידול זה מוסבר, בחלקו, בהסתגלות הציבור לשיעורי אינפלציה נמוכים. עם זאת מחזור זה לנפש עדיין נמוך ממה שהיה נהוג בתחילת שנות ה- 70.
- השטר בן 100 הוא הנפוץ ביותר מבין השטרות במחזור- 48% מסך כלל השטרות, בעוד שמשקל שטר ה- 50 ש"ח ממשיך לרדת- 26%. זאת, לעומת משקלות של 20% ו- 54%, בהתאמה, בשנת 1995.
מספר השטרות במחזור עמד בסוף 2000 על 158 מיליונים לעומת 172 מיליונים בסוף 1999 (ו- 144 מיליונים בנובמבר 1999- קודם לגידול שנבע מ"באג 2000").
- בחודש יולי 2000 פג תוקפם של השטרות הישנים כ"הילך חוקי" ואולם גם לאחר מעד זה ניתן להמשיך ולהחליפם בבנק ישראל עד סוף שנת 2005.
- מספר המעות בסוף שנת 2000 עמד על 1,071 מיליונים לעומת 984 מיליונים בסוף 1999. המטבע הנפוץ ביותר הוא 10 אגורות- 544 מיליונים ואילו מספר המטבעות בני 10 ש"ח עמד בסוף 2000 על 24 מיליונים.
- במהלך שנת 2000 הונפקו שני מטבעות זיכרון ושני סטים של מטבעות מיוחדים- מטבע יום העצמאות "ואהבת לרעך כמוך" ומטבע בסדרה "תמונות מן התנ"ך- יוסף ואחיו".