סקירת ההתפתחויות הכלכליות במשק בתקופה
  שבין אוקטובר 1998 למארס 1999
מסקירת ההתפתחויות הכלכליות בתקופה שבין אוקטובר 1998 למארס 1999, שפרסמה היום מחלקת המחקר בבנק ישראל, עולות הנקודות העיקריות הבאות:
בחודשים אוקטובר 1998 ועד מארס 1999 הפעילות במשק נשארה ברמה הנמוכה מפוטנציאל ארוך הטווח שלו, תוך ירידה בתוצר לנפש. רמתם הנמוכה של הביקושים (בעיקר - המקומיים) מוסברת על רקע המשך הריסון הפיקלי והמוניטרי, ההאטה בסחר העולמי - אשר קשורה למשברים והזעזועים הפיננסיים בעולם - השלמת המיצוי הכמותי של גל העלייה המתבטאת בירידת ההשקעה הבנייה למגורים ואי הוודאות הביטחונית - מדינית. ברביע האחרון של 1998, לעומת הרביע המקביל אשתקד, פחתו ההשקעות במשק. כמו כן, עלו הצריכה הפרטית והציבורית עלייה מתונה, יחסית.
ההתפתחות הבולטת בתקופה הנסקרת הייתה הירידה במדדי המחירים, תוך ירידה בציפיות לאינפלציה מגמות המתיישבות, העקבית, ככל הנראה, עם עמידה ביעד האינפלציה ל- 4% - 1999. זאת, לאחר עליה חדה במדדי המחירים - שהתרכזה בחודשים ספטמבר עד נובמבר אשתקד - בעקבות הפיחות החד בשער השקל, שהחל באמצע אוגוסט, על רקע המשברים הפיננסיים בעולם. העלאת הריבית בחודש נובמבר 1998, תוך שמירה על האסטרטגיה של אי-התערבות שננקטה בשוק המט"ח, בלמה את עליות המחירים לירידתם ברביע הראשון של 1999, ולירידה מהירה בציפיות לאינפלציה.
ב- 1998 נמשכה מגמת הצמצום בגירעון השוטף של מאזן התשלומים שחלה ב- 1997, תוך המשך העלייה ביצוא, בעיקר עקב שיפור בתנאי הסחר,  אשר פעל לקיזוז ההשפעה השלילית של ההאטה בסחר העולמי על הייצוא. עם זאת, מתחילת השנה מסתמנת הרעה בגירעון המסחרי, תוך ירידה ניכרת בייצוא והתייצבות רמתו של הייבוא.
בתקופה הנסקרת נמשך הזרם הגבוה של השקעות ישירות של זרים במשק, והסתכם בכ- 1.1 מיליארדי דולרים. נוסף על כן, מסתמנת התחדשות בהשקעות הפיננסיות של תושבי חוץ; זאת לאחר מגמת מימושים בין החודשים אוגוסט עד אוקטובר אשתקד, על רקע מימושי השקעות תושבי חוץ במשקים המתעוררים, לנוכח הזעזועים הפיננסיים בעולם.
בשוק העבודה הסתמנה עלייה מסוימת באבטלה בחודש ינואר, לאחר ירידתה במחצית השניה של 1998. זאת, על רקע המשך הרפיון השורר בשוק העבודה מזה תקופה ארוכה, כתוצאה מהפעילות הכלכלית הממותנת. בתקופה הנסקרת גברה המעורבות הממשלתית בניסיון לצמצם את האבטלה הן דרך קליטת עובדים בשירותים הציבוריים והן דרך צרוף דורשי עבודה נוספים לקורסים להסבה ולהכשרה מקצועית, תוך נקיטת צעדים למניעת דמי אבטלה ממשתמטים מעבודה,. בסוף התקופה הנסקרת הושגה הסכמה עקרונית בין ההסתדרות לבין האוצר לגבי הסכם השכר הציבורי לשנים 1997 ו- 1998, החל על איגודי העובדים בשירות הציבורי החברים בהסתדרות הכללית, בלבד.
בתקופה הנסקרת, היה הגירעון המקומי של הסקטור הציבורי כ- 5.4 אחוזי תוצר, לעומת 4.3 אחוזים בתקופה המקבילה, אשתקד. הגירעון הממשלתי המקומי לרביע הראשון של 1999 מצביע על חריגה לעומת המתוכנן, הן בצד ההוצאות והן בצד ההכנסות.