עלות האשראי הבנקאי הלא-צמוד לצורך חוק הסדרת הלוואות חוץ-בנקאיות
בחודש אוגוסט 2000 היא 13.25 אחוזים
בנק ישראל הודיע היום, כי שיעור העלות הכוללת הממוצעת לאשראי לא-צמוד הניתן לציבור, לצורך חוק הסדרת הלוואות חוץ-בנקאיות, עמד בחודש אוגוסט על 13.25 אחוזים, לעומת 13.58 אחוזים בחודש הקודם.
כידוע, חוק הסדרת הלוואות חוץ-בנקאיות, התשנ"ג – 1993, המסדיר את מתן האשראי ב"שוק האפור", קובע בין השאר, כי העלות המרבית הכוללת של האשראי בהלוואה מסוג זה, תהיה פי שניים ורבע מהעלות הכוללת הממוצעת לאשראי לא-צמוד שנותנים הבנקים לציבור. לצורך זה, נקבע בחוק, כי בנק ישראל יפרסם מדי חודש בחודשו נתון זה.
הודעה מתאימה  תתפרסם בילקוט הפרסומים.