ערבות ללקוחות הבנק למסחר
 
מבנק ישראל נמסר כי בכוונת הנגיד לפנות לממשלה על מנת שזו תאשר לו להפעיל את סמכותו לערוב
לפקדונות בבנק למסחר.
 
בבנק ישראל הוסיפו כי הערבות לא תתייחס לפקדונות השייכים לאנשים הקשורים למעילה שנתגלתה
בבנק, לפקדונות הקשורים לבעלי השליטה בבנק ולפקדונות בעלי אופי של הון (פקדונות נדחים).
 
בבנק מבהירים כי הנוסח המשפטי המחייב בנושא זה, יהיה על פי ערבות בנק ישראל שתפורסם
ברשומות.