​​
נגידת בנק ישראל פרסמה היום כללים לעניין אירוח סולקים חדשים על גבי פלטפורמות של סולקים קיימים. הכללים יאפשרו לסולקים חדשים, שאינם מחוברים ישירות למערכת התשלומים, לבצע את הסליקה באמצעות סולקים קיימים, כך שסולקים חדשים יוכלו להיכנס לשוק בקלות ובמהירות. פרסום זה הינו צעד נוסף במסגרת הצעדים שנוקטים בנק ישראל ומשרד האוצר בכדי לקדם את יישום הרפורמה להגברת התחרות.

המפקחת על הבנקים, ד"ר חדוה בר: "בנק ישראל רואה חשיבות רבה בכניסת סולקים חדשים לשוק התשלומים בישראל,  שמגבירה את התחרות בשוק  ומוזילה את עלויות הסליקה לבתי העסק, ובפרט לבתי העסק הקטנים והבינוניים. היכולת של סולק חדש להתארח אצל סולק קיים תאפשר כניסה מהירה של הסולק החדש לשוק. צעד זה, לצד אחרים שבצענו בשנה האחרונה כולל מתן שני רישיונות לסולקים חדשים- מתבטאים כבר עתה בירידת עמלות הסליקה ושיפור השירות לעסקים". 

הכנת תשתית לצורך סליקה על ידי סולק חדש שקיבל רישיון סליקה, עשויה להיות מורכבת ולהימשך זמן. החוק להגברת התחרות ולצמצום הריכוזיות מאפשר לסולק חדש, לתקופת ביניים עד להקמת תשתית כאמור או בכלל, לבצע את הסליקה באמצעות סולק קיים, כלומר להתארח. האירוח יקל על כניסתם של גופים חדשים לשוק הסליקה, אשר בו פועלות כיום שלוש חברות עיקריות, בנוסף לשתי החברות שכבר קיבלו היתר וטרם החלו לפעול. עוד קבע החוק, כי הנגיד, בהסכמת שר האוצר, יקבע כללים להסדרת מעמדו ופעילותו של סולק מתארח ואת כללי האירוח, לרבות באופן שיבטיח שהסולק המתארח לא יעמיד את המשך פעילותו של הסולק הקיים בסיכון משמעותי, לדוגמא, סיכון של הלבנת הון. כללים אלו מפורסמים היום.

המטרה העיקרית של כללים אלו הנה להקל על סולקים חדשים נוספים להיכנס לשוק. הקלות אלו הינן נדבך נוסף לעידוד התחרות בתחום התשלומים והינן חלק מיישום הרפורמה לעידוד התחרות. קדמו לצעד זה, הקלות לחברות המופרדות[1], פרסום העמלה הצולבת[2], הקלות בעניין ההון המינמלי שנדרש מסולק[3] ופישוט משמעותי של הליך קבלת רישיון סולק[4] שהובילו להענקת שני רישיונות חדשים לסולקים[5], שנמצאים בשלבי היערכות להתחלת פעילות.