שליטת בנקים על תאגידים פיננסיים בחו"ל
המפקח על הבנקים בבנק ישראל ד"ר יצחק טל, פרסם היום הוראה חדשה המסדירה רכישה או הקמה של תאגידים פיננסיים בחוץ לארץ על ידי תאגיד בנקאי ישראלי.
על פי ההוראה, יודיע תאגיד בנקאי למפקח על הבנקים 45 יום מראש על רכישת שליטה או רכישת אמצעי שליטה בשיעור של מעל 25% מהון תאגיד בחוץ לארץ העוסק בפעילות פיננסית. בהודעה
יפרט התאגיד הבנקאי את היערכותו לרכישה או הקמה כאמור, מבחינת תחומי הפעילות והסיכונים וכן יחויב התאגיד הבנקאי להמציא למפקח דיווחים מתאימים על פעילות התאגיד בחו"ל ועל פעולות הפיקוח והבקרה שהוא מפעיל.
מהפיקוח על הבנקים נמסר, כי הוראה זו נקבעה לאור הסיכונים האפשריים מפעילות כזו והצורך לוודא קיום פיקוח ובקרה על תאגיד חו"ל, זאת גם על רקע שינוי משטר הפיקוח על מטבע חוץ בישראל וביטול הצורך בקבלת אישור מהמפקח על מטבע חוץ לרכישה או הקמה של חברות בת בחו"ל. כמו כן צויין כי על פי הנחיות ועדת בזל שאומצו בישראל ובמדינות רבות, חלה חובה על רשויות הפיקוח בארץ בתאגיד האם, לוודא קיומם של נהלים, בקרה ופיקוח של תאגיד האם הבנקאי על כל אחד מהתאגידים המוחזקים על ידו בחוץ לארץ.
תחילת ההוראה היא מיידית.