התוכנית המוניטרית לחודש נובמבר 2000
בנק ישראל הודיע על תוכניתו המוניטרית לחודש נובמבר 2000, לפיה תרד ריבית בנק ישראל ב- 0.2 נקודות האחוז.
בבנק ישראל מסבירים, כי ההחלטה להפחית את הריבית הנומינלית לחודש נובמבר בשיעור זה התקבלה על רקע ההערכה שהתפתחות האינפלציה בשנים הקרובות תואמת את יעד האינפלציה הרב-שנתי שקבעה הממשלה לכן היא גם תומכת בהשגת יעדיה האחרים של הממשלה, מבלי לסכן את השזיגת יעדי האינפלציה. כידוע, הממשלה קבעה, כי מדיניות הריבית תתמקד בהשגת יעד האינפלציה של 2.5 עד 3.5 אחוזים ב- 2001, 2 עד 3 אחוזים ב- 2002 ו- 1 עד 3 אחוזים - טווח המוגדר כיציבות מחירים - משנת 2003 ואילך. קביעת יעד אינפלציה במסגרת ארוכת טווח זו, מבטאת מחויבות לשמירה על יציבות מחירים לאורך זמן כחלק מהאסטרטגיה של השתלבות המשק בכלכלת העולם. בכך, היא גם מסייעת למדיניות הריבית במשימתה להביא להתכנסות האינפלציה לתחום המוגדר כיציבות מחירים ושמירה עליה לאורך זמן ולהתבססותו והתמדתו של תהליך הצמיחה הנוכחי. זאת, תוך מיזעור התנודות בריבית ושמירה על תנאי היציבות הכלכלית של המשק.
בבנק ישראל מציינים, כי היבט נוסף, הקשור להערכת היציבות של סביבת האינפלציה, הוא התנודתיות החודשית הגבוהה בשינויים במחירי הסחורות והשירותים במשק - אשר למרות ירידת האינפלציה שנרשמה לאחרונה לא חל בה שינוי רב בשנים האחרונות. כך למשל, הפער בין השינוי החודשי הגבוה ביותר לבין השינוי החודשי הנמוך ביותר במדד המחירים לצרכן בשנה נתונה נשאר בתחום שבין 1.3 ל0 1.5 נקודות אחוז מאז 1993 (פרט ל- 1998) (ראה לוח 2). תנודתיות כה גבוהה טומנת בחובה סיכונים לסטיות אפשרויות באינפלציה, במיוחד כאשר שיעורה השנתי צפוי להיות נמוך יחסית. בהקשר זה, מסבירים בבנק ישראל, כי יציבותמחירים אינה מתאפיינת רק באינפלציה נמוכה לאורך זמן אלא גם בתנודתיות נמוכה בשינויים החודשיים במדד המחירים לצרכן.
בבנק ישראל שבים ומדגישים, כי קיימת חשיבות להמשך מעקב אחר פרמיית הסיכון ששוקי ההון בעולם מייחסים למשק הישראלי - אשר עלתה לאחרונה ומוערכת כעת בין 1.4 אחוזים (לחצי שנה) לבין 2.2 אחוזים (ך- 10 שנים). לעלייה זו בפרמיית הסיכון - על רקע הצימצום המתמשך בפערי הריבית בין הארץ לחו"ל - יכולות להיות השלכות על תנועות ההון ועל ניהול תיקי הנכסים וההתחייבויות של הציבור - ובמסגרת זו על השווקים הפיננסיים בארץ. בהקשר זה, מזכירים בבנק ישראל, כי הריבית הדולרית היא החלופה העיקרית לריבית השיקלית, לנוכח ההרכב המטבעי הנוכחי של הנכסים וההתחייבויות במט"ח שבידי הציבור ושל תנועות ההון אל המשק וממנו.
בבנק ישראל מזכירים, כי ההערכה לגבי תואי האינפלציה לטווחים של שנה ומעלה - הנע כעת בין 2 ל- 2.5 אחוזים בקירוב - על רקע האופק ארוך הטווח של יעד האינפלציה, מתבססת, כמדי חודש, על תחזיות שנערכו בבנק ישראל, על ציפיות לאינפלציה הנגזרות משוק ההון ועל תחזיות שונות של חזאים פרטיים במשק. לצורך זה, יש משמעות להערכת האינפלציה ל- 12 החודשים הבאים ומעלה ולא למדד מחירים בודד כלשהו - בין אם הוא ירד או עלה בשיעור נמוך או גבוה יחסית - או לתקופה אחרת קצרה משנה. כמו כן, אין משמעות לתנודות קצרות טווח בשער החליפין או בציפיות לאינפלציה, אלא אם יש בהן כדי לשנות את הערכת האינפלציה לאופק המדיניות - 12 חודשים קדימה ומעלה. בבנק ישראל מוסיפים, כי התפתחות אמצעי התשלום לאורך זמן - העקבית כעת עם התואי התואם את השגת יעד האינפלציה - וכן ההתפתחות בפעילות הריאלית של המשק וההתפתחויות בתחום התקציב מהווים גם הם חלק מבסיס ההערכה לגבי מדיניות הריבית, בהווה ובעתיד, החותרת להשגת ההתכנסות הנדרשת ליציבות מחירים.
 
השינויים בשערי ריבית של הבנקים המרכזיים בשיראל ובארה"ב
פער הריבית בין השקל לדולר*
ארה"ב
ישראל
 
רמת הריבית בדצמבר 1998 ( אחוזים במונחים שנתיים)
8.75
4.75
13.50
 
השינוי בריבית בשנת 1999 (בנקודות אחוז)
8.75
0
0
ינואר
8.75
0
0
פברואר
8.25
0
0.5-
מארס
7.75
0
0.5-
אפריל
7.25
0
0.5-
מאי
7
0.25
0
יוני
7
0
0
יולי
6.25
0.25
0.5-
אוגוסט
6.25
0
0
ספטמבר
6.25
0
0
אוקטובר
6
0.25
0
נובמבר
5.7
0
0.3-
דצמבר
רמת הריבית בדצמבר 1999 (אחוזים במונחים שנתיים)
5.70
5.50
11.20
 
השינוי בריבית בשנת 2000 (בנקודות אחוז)
5.2
0
0.5-
ינואר
4.55
0.25
0.4-
פברואר
3.9
0.25
0.4-
מארס
3.6
0
0.3-
אפריל
2.8
0.5
0.3-
מאי
2.8
0
0
יוני
2.8
0
0
יולי
2.6
0
0.2-
אוגוסט
2.4
0
0.2-
ספטמבר
2.1
0
0.3-
אוקטובר
1.9
 
0.2-
נובמבר
רמת הריבית באוקטובר 2000 (אחוזים במונחים שנתיים)
1.9
6.5 **
8.4
 
 
* השוואת פערי הריבית מחייבת התייחסות גם לסיכון הפיננסי של המשק הישראלי הנע עתה - עפ"י שוקי ההון בעולם - בין 1.4% (לחצי שנה) ל- 2.2% (ל- 10 שנים). ראוי לציין, כי פרמיית הסיכון מתאפיינת בתנודתיות הנובעת לעיתים מסיבות שמקורן במשק הישראלי, ולעיתים מאירועים בעולם.
** ב- 15 בנובמבר צפויה להתכנס "ועדת השוק הפתוח" של הבנק המרכזי בארה"ב לדיון הרגיל על מדיניות הריבית. ריבית הבנק המרכזי בארה"ב עומדת היום, לפני דיון זה, על 6.5%.
 
לוח 2. תחום השינוי החודשי במדד המחירים צרכן יחסית לאינפלציה השנתית 2000 - 1990 (אחוזים)
היחס בין הפער לבין האינפלציה השנתית
 
 
תחום השינוי במדד המחירים לצרכן
שיעור האינפלציה השנתי
שנה
=(5)(4) /(1)
הפער בין השינוי החודשי הגבוה והנמוך ביותר במדד המחירים לצרכן
השינוי החודשי הנמוך ביותר במדד המחירים לצרכן
השינוי החודשי הגבוה ביותר במדד המחירים לצרכן
(1)
 
 
(4)=(2) -(3)
(3)
(2)
 
 
0.12
2.1
0.4
2.5
17.6
1990
0.16
2.9
0.1
3.0
18.0
1991
0.23
2.2
0.4-
1.8
9.4
1992
0.12
1.3
0.1
1.4
11.2
1993
0.10
1.4
0.6
2.0
14.5
1994
0.16
1.3
0.1-
1.2
8.1
1995
0.13
1.4
0.3
1.7
10.6
1996
0.21
1.5
0.3-
1.2
7.0
1997
0.37
3.2
0.2-
3.0
8.6
1998
1.08
1.4
0.8-
0.7
1.3
1999
 
1.5
0.6-
0.9
 
*2000
 
*ינואר עד ספטמבר