תיקון לצו הבנקאות – עמלת פרעון מוקדם
 
×        ועדת הכספים של הכנסת בראשותו של ח"כ הרב יעקב ליצמן אישרה אתמול תיקון לצו הבנקאות
(עמלות פרעון מוקדם) שהוגש על ידי בנק ישראל, זאת לאחר שנגיד הבנק קיים הליך של
התייעצות עם הועדה המייעצת לענייני בנקאות ועם שר האוצר, כנדרש בפקודת הבנקאות.
×        התיקון המוצע מתאים את הצו לרמות אינפלציה נמוכות - וכן מסייע להתפתחות בתחום
הלוואות משכנתה שקליות לא צמודות והלוואות צמודות למטבע חוץ. כמו כן מקל הצו באופן
משמעותי על לקוחות המבקשים לבצע פרעון מוקדם.
×        הצו הפחית באופן ניכר את העמלה בגין אי הודעה מראש של הלקוח, מאחוז אחד מהסכום
הנפרע (בצו הישן) לעשירית האחוז בלבד בצו הנוכחי. כמו כן, קוצרה תקופת ההודעה המוקדמת
של הלקוח לבנק מארבעים וחמישה ימים לעשרה ימים בלבד.
×        תחילתו של הצו תהיה ב- 1.11.02.
 
להלן עיקרי התיקונים לצו:
 
החלת עמלת פירעון מוקדם אחידה על כל ההלוואות לדיור ללא כל קשר לבסיס הצמדתן. ביסוד שינוי
זה עמדה ההכרה, כי החלת עמלת הפירעון המוקדם העיקרית רק על הלוואות לדיור הצמודות למדד,
מפלה לטובה מגזר זה לעומת יתר מגזרי ההלוואות (המגזר הלא צמוד ומגזר מטבע החוץ), ומונעת
התפתחות שוק הלוואות לדיור בריבית קבועה במגזרים הללו. התפתחות שוק כזה תביא לגיוון סוגי
המשכנתאות, בהתאם לביקושי הציבור, ויתכן שתביא גם להוזלת עלות המשכנתאות.
 
הצו הפחית באופן ניכר את העמלה בגין אי הודעה מראש של הלקוח, מאחוז אחד מהסכום הנפרע (בצו
הישן) לעשירית האחוז בלבד בצו הנוכחי. כמו כן, קוצרה תקופת ההודעה המוקדמת של הלקוח לבנק
מארבעים וחמישה ימים לעשרה ימים בלבד.
 
בהלוואות בריבית משתנה, כאשר מועדי שינוי הריבית אינם ידועים מראש, או כאשר מועדי שינוי
הריבית ידועים מראש אך נקבעו לאחת לשנה או בתדירות גדולה יותר, לא תגבה העמלה הכלכלית
(עמלה בגין הפרשי ריביות) כלל.
 
בהלוואות בריבית משתנה בוטל רכיב העמלה בגין אי הודעה מראש אם הפירעון המוקדם נעשה במועד
שינוי הריבית.
 
העמלה בגין השינוי במדד, שנגבית כאשר הפירעון המוקדם נעשה בין ה- 1 בחודש לבין ה- 15 בחודש
(מועד פרסום המדד) הופחתה משיעור עליית המדד בחודש לכמחציתו.
 
הורחב באופן ניכר המידע שבנק נדרש לתת ללווה בעת נטילת המשכנתה, בעת הבקשה לפירעון מוקדם
ובעת הפירעון המוקדם עצמו.
 
כידוע, עמלת פרעון מוקדם מורכבת מ- 4 רכיבים:
 
עמלה תפעולית בסכום קבוע (העומדת כיום לאחר התיקון על 60 ש"ח).
 
עמלה בגין אי הודעה מוקדמת (שעמדה לפני התיקון על 1% מהסכום הנפרע והוקטנה ל- 0.1% ממנו).
 
עמלה כלכלית - שנובעת מהפרש בין הריבית החוזית לריבית הממוצעת הקיימת בעת הפרעון המוקדם.
 
עמלה הקשורה למועד הפרעון בתוך החודש, רק כאשר הפרעון הוא בין ה- 1 לחודש ל- 15 בו (לאחר ה-
15 לחודש ועד לסופו לא משולמת עמלה זו), עמלה זו הוקטנה בצו לחצי מהמדד החודשי הממוצע.
 
במקרים בהם ההלוואה נקובה או צמודה למטבע חוץ יש עמלה נוספת הקשורה להפרשי שערים, הנגבית
רק אם הלווה לא נתן הודעה מוקדמת של לפחות 2 ימי עסקים.