לתיבה המלאה לחצו כאן

איורים נלווים לתיבה

  • במהלך שנת 2023 עלתה ריבית בנק ישראל עד לרמה של 4.75% וזאת כאשר מערכת הבנקאות נמצאת במצב של עודפי נזילות גבוהים באופן היסטורי.
  • על רקע העלייה בריבית בנק ישראל חלה עלייה בביצועי הפיקדונות בכל מגזרי הפעילות ובפרט במשקי הבית. כמו כן ניכרת עלייה בשיעור הפיקדונות נושאי הריבית של פרטיים[1] על שיעור הכספים שמוחזקים בחשבונות העו"ש מסך כל הפיקדונות הפרטיים, כאשר שיעור זה עמד בחודש פברואר 2024 על כמעט 60%.
  • בשנת 2023 עמד שיעור התמסורת[2] הממוצע במגזר משקי הבית על כ-68%. במגזרי הפעילות העסקיים היו שיעור התמסורת וריבית הפיקדונות הייתה גבוהה יותר (83% ו–93% בממוצע, עבור מגזרי העסקים הקטנים והגדולים, בהתאמה).
  • בממוצע בשנת 2023, כשליש מביצועי הפיקדונות משקי הבית היה לתקופה של עד חודש, כאשר החל מהרבעון האחרון של שנת 2023 מגיעים אלה מגיעים לכמעט ממחצית מביצועי הפיקדונות, ושיעור התמסורת עבור פיקדונות לתקופות ארוכות יותר היה גבוה בכ-20 נקודות אחוז וקרוב יותר לזה של המגזר העסקי. עם זאת, במהלך שנת 2023 ירד שיעור התמסורת בפיקדונות הארוכים משנה והוא אף היה נמוך יותר מפיקדונות בטווח הביניים (בין חודש לשנה) וזאת בהתאם להתפתחות בציפיות לריבית.
  • מערכת הבנקאות מציעה ללקוחותיה פיקדונות בריבית משתנה ובריבית קבועה, בהתאם לציפיות השוק לסביבת הריבית. מסוף שנת 2023 התייצבו ברמות דומות שיעור ההתפלגות של ביצועי הפיקדונות בין ריבית משתנה לבין ריבית קבועה וכן שיעור התמסורת בכל אחד ממסלולים אלה. מגמה זו משקפת את העלייה באי־הוודאות לגבי סביבת הריבית, ייתכן ועל רקע המלחמה.
  • בשיעור התמסורת המצטברת של ריבית בנק ישראל לריבית פיקדונות משקי בית אמנם חלה ירידה, אך שיעור התמסורת של ריבית בנק ישראל למשקי הבית הוא עדיין גבוה בהשוואה לארה"ב ולאירופה ונמוך מעט בהשוואה לבריטניה ולאוסטרליה.

 

[1] פרטיים הינם מגזר משקי בית והבנקאות הפרטית.

[2] שיעור התמסורת הוא למעשה השיעור שבו גלגלו הבנקים את השינוי בריבית בנק ישראל אל הריבית שמשולמת על הפיקדונות. שיעור התמסורת משקף את הגמישות של ריבית הפיקדונות הקמעונאי והסיטונאי לריבית בנק ישראל. בנייר זה חישבנו את שיעור התמסורת כשינוי המצטבר בריבית הפיקדונות בחודש מסוים, לעומת ריבית הפיקדונות בחודש מרץ 2022 (החודש שקדם להעלאות ריבית בנק ישראל) מחולק בשינוי המצטבר בריבית בנק ישראל באותו פרק זמן.