לצפייה בהודעה זו כקובץ לחץ כאן

בבדיקת הפיקוח על הבנקים עלה, כי חברת ישראכרט עושה שימוש בטכנולוגיה לזיהוי ואימות חזותיים מרחוק, לצורך פתיחת חשבון מקוון לצורך מתן הלוואות ולצורך מתן שירותי סליקה לעוסקים מורשים, מבלי שהודיעה לפיקוח על הבנקים כנדרש בסעיף [1]76 להוראת ניהול בנקאי תקין 367 וממילא מבלי שקיבלה אישורו, כאמור בהוראה. לאור זאת, החליט הפיקוח על הבנקים להטיל על חברת ישראכרט עיצום כספי בסך 700,000 ₪[2].

הפיקוח על הבנקים רואה חשיבות רבה בשימוש בעולם הבנקאות באמצעים דיגיטליים חדשניים ובטכנולוגיה מתקדמת, תוך בקרות נאותות למניעת ניצול הטכנולוגיה לביצוע הונאות, התחזות, ועמידה בחוקים המוטמעים בתהליכי העבודה בעולם שאינו מקוון, לרבות עמידה בצו איסור הלבנת הון וקיום תיעוד נאות.  

לצורך כך, ומתוך מטרה ורצון לפשט את תהליך הזיהוי והאימות בפתיחת חשבון מקוון ככל שניתן, קידם הפיקוח על הבנקים בשנת 2018 תיקון להוראת ניהול בנקאי תקין מס' 367 "בנקאות בתקשורת", בנושא פתיחת חשבון מקוון המאפשר לתאגידים הבנקאיים פתיחת חשבונות מקוונים תוך שימוש בטכנולוגיה לזיהוי ואימות חזותיים מרחוק, בכפוף לבקרות מתאימות ובאישור מראש של הפיקוח על הבנקים לקיום הפעילות, לאחר וידוא כי מתקיימות הבקרות והעמידה בחוקים כאמור.

מר דניאל חחיאשוילי, המפקח על הבנקים: " הליך הדיגיטציה של מערכת הבנקאות בישראל הינו הליך חשוב ומשמעותי, הבא לידי ביטוי, בין היתר, בשיפור השירות ללקוח. יחד עם זאת, על התאגידים הבנקאיים המשתמשים בטכנולוגיות חדשניות להקפיד על עמידה בהוראות החקיקה והרגולציה, הבאות להבטיח, בין היתר, שימוש בטוח בטכנולוגיות אלה".

למידע רחב על הונאות פיננסיות בעולם הדיגיטלי מאתר בנק ישראל

 

[1] "תאגיד בנקאי המבקש ליישם טכנולוגיה לזיהוי ואימות חזותיים מרחוק לצורך פתיחת חשבון מקוון ..., יודיע מראש לפיקוח על הבנקים, תוך הצגת מכלול הסיכונים והדרכים שינקוט לניהולם, ויקבל את אישור הפיקוח על הבנקים לכך".

[2] בהתאם לחוק, סכום העיצום הכספי המקסימלי שניתן להטיל בגין הפרה מסוג זה הינו   1,000,000 ₪ אולם הואיל והפיקוח על הבנקים מצא כי חברת ישראכרט הפסיקה את השימוש בה מרגע שהונחתה לכך על ידי  הפיקוח על הבנקים, ופעלה לתיקון הליקויים ולקבלת היתר כנדרש, הוחלט להפחית את סכום העיצום בשיעור של 30%, וזאת בהתאם לכללי הבנקאות (שיעורי הפחתה מרביים של סכומי העיצום הכספי) תשע"א-2011.