בנק ישראל מפחית את עמלת הפקדת שיקים מוסבים דחויים למשמרת לסכום של עד 2 ₪ וקורא לציבור להפקיד שיקים אלו

בנק ישראל יוצא בצעד נוסף ליישום סעיפי החוק לצמצום השימוש במזומן המתייחסים לפירעון של שיקים. ומפרסם צו לפיו העמלה להפקדת שיקים מוסבים דחויים למשמרת תעמוד על 2 ₪ לשיק לכל היותר.

חוק צמצום השימוש במזומן* קובע כי בנק לא יפרע שיק שמתקיימות לגביו אחת או יותר מהמגבלות המנויות בחוק. תחילתן של הגבלות אלו מצד הבנקים ב-01 ביולי 2019, והן לא יחולו על שיקים שהופקדו למשמרת לפני יום התחילה.

לאור כך, קיים החשש ששיק מוסב שניתן קודם לכניסת ההגבלות לתוקף ומתקיימות לגביו אחת או יותר מהמגבלות המנויות בחוק, אך יופקד לפירעון לאחר כניסת החוק לתוקף, לא יכובד, וכי מחזיק שיק מוסב דחוי, שלא הפקיד את השיק למשמרת לפני מועד זה, עלול להתקשות לקבל את כספו כיוון  שהשיק עלול לחזור.

בנק ישראל קורא לציבור הלקוחות, שהם יחידים ועסקים קטנים, להפקיד את השיקים הללו למשמרת בבנקים לפני מועד תחילתן של ההגבלות, ובכך להימנע מהסיכון שהשיק יחזור בשל אי עמידה במגבלות המנויות בחוק.

 על מנת לעודד את הציבור להפקיד את השיקים קבע נגיד בנק ישראל עמלה מופחתת של עד 2 ₪ (במקום 12 ₪ - 15 ₪ בבנקים השונים) בגין הפקדת שיק מוסב דחוי, ללא תלות באופן ההפקדה (בדלפק או בערוץ ישיר), לתקופה החל מ-15.4.19 ועד כניסת ההוראות לתוקף, ביום 30.6.2019.

עמלת מופחתת בהפקדת שיק למשמרת - עד 2 ₪ - תחול כאשר:

השיק מוסב**

השיק דחוי, או שהלקוח ביקש שיפרע במועד מאוחר יותר

הלקוח מפקיד השיק הוא יחיד או עסק קטן***

השיק יופקד בין ה-15.4.19 - 30.6.19

 

* מצ"ב חוק צמצום השימוש במזומן. הסעיפים המתייחסים לשיקים הם סעיפים 4 ו-5 לחוק.

** שיק מוסב הוא שיק סחיר שהועבר לאדם אחר, שאינו צד לעסקת היסוד. יובהר כי שיק שמוטבע עליו "למוטב בלבד" אינו סחיר ולא יכול להיות מוסב ולא תחול עליו ההנחה בעמלת הפקדת שיק למשמרת.

*** עסק קטן הוא תאגיד שטרם חלפה שנה מיום התאגדותו או עסק שמחזור העסקים השנתי שלו לא עולה על 5 מיליון ₪ (בהתאם להגדרה בכללי הבנקאות (שירות ללקוח)(עמלות), תשס"ח-2008.

 

להורדת הכתבה בוורד