לצפייה בהודעה כקובץ לחץ כאן

נגיד בנק ישראל, פרופ' אמיר ירון: "אחת מהמשימות המרכזיות של המדיניות שאנו מובילים היא לעודד את זרימת האשראי במשק, בדגש על העסקים הקטנים והזעירים. הצעד הנוכחי מצטרף למגוון צעדי מדיניות שנקט בנק ישראל מתחילת המלחמה, שנועדו לסייע למשק להתמודד עם השלכות המשבר ולצלוח אותו. בד בבד, הצעד הנוכחי מאפשר לשחקנים נוספים בשוק האשראי, חוץ בנקאיים, נגישות לעסקאות ריפו עם בנק ישראל, ובכך מעודד תחרות ומחזק את יכולתם להעמיד אשראי אטרקטיבי ללקוחות ע"י הוזלת מקורות המימון שלהם."

מפרוץ המלחמה פעל בנק ישראל במספר צעדים שנועדו להקל ולסייע כלכלית בימים מורכבים אלו, תוך מיפוי הצרכים השונים העולים מהשטח. בנסיבות מיוחדות אלו, מכריז היום בנק ישראל על הרחבת הצעדים להקלת תנאי האשראי לעסקים קטנים וזעירים, כך שיכללו גם את גופי האשראי החוץ בנקאיים המפוקחים. מטרת הצעד לסייע באפיק נוסף לעסקים קטנים וזעירים שנפגעו כתוצאה מהמלחמה לצלוח תקופה זו, ולאפשר להם לקבל אשראי בתנאי ריבית משופרים, על אף הסיכון הגלום במתן אשראי לעסקים אלו בעת הזו,  על מנת לצמצם את הפגיעה במגזר זה ולסייע להתאוששותו.

ככלי נוסף ומשלים לתכנית המוניטרית להקלת האשראי לעסקים קטנים וזעירים באמצעות המערכת הבנקאית[1], יציע בנק ישראל עסקאות ריפו[2] לגופי האשראי החוץ בנקאיים המפוקחים על ידי בנק ישראל (חברות כרטיסי האשראי) או על ידי רשות שוק ההון[3]. היקף התכנית לגופים אלו יעמוד על עד 1 מיליארד ש"ח.

עסקאות הריפו תבוצענה גם באפיק זה אך ורק בכפוף להעמדת אשראי מיום 21 בנובמבר 2023 ועד סוף חודש ינואר 2024 לעסקים קטנים וזעירים שפדיונם נפגע בשיעור של לפחות 25 אחוזים[4], ובתנאי שממוצע הריבית על האשראי שניתן לא יעלה על ריבית הפריים ובהתאם לדיווח שיועבר לשם כך לבנק ישראל.

במסגרת עסקאות הריפו בנק ישראל יקבל מהגופים בטוחות סחירות: אג"ח ממשלתיות, מק"מ ואג"ח תאגידיות בקריטריונים מסוימים. הריבית במסגרת העסקה תהיה ריבית משתנה בשיעור של ריבית בנק ישראל פחות 1.5 נקודות אחוז. העסקאות תבוצענה לטווח של 6 חודשים בשני מסלולים אפשריים: "מסלול א" - עבור אשראי שניתן לעסקים קטנים וזעירים לטווח שבין חצי שנה לשנתיים ו"מסלול ב" - עבור אשראי, כאמור, שניתן מעל לשנתיים. במסלול א' בנק ישראל יאפשר שלוש תקופות נוספות של 6 חודשים כל אחת ובמסלול ב' - חמש תקופות נוספות של 6 חודשים כל אחת, באותם התנאים. הכלי החדש יחל לפעול בשבוע הראשון של חודש דצמבר 2023. הפרטים המלאים מפורסמים בהסכם הרלוונטי המצורף להודעה זו.

בנוסף, בנק ישראל מרחיב את התנאים לתכנית המוניטרית להקלת האשראי לעסקים קטנים וזעירים באמצעות מערכת הבנקאות שפורסמה ב-6 בנובמבר 2023 ובמסגרת זו, בנק ישראל יעמיד מסלול נוסף להלוואות מוניטריות לטווח של 3 שנים, בכפוף להעמדת אשראי לטווח של מעל לשנתיים לעסקים קטנים וזעירים, שנפגעו כתוצאה מהמלחמה, בכפוף ליתר תנאי התוכנית. היקף התכנית הכולל הינו ללא שינוי ויעמוד על עד 10 מיליארדי ש"ח. הפרטים המלאים יפורסמו למערכת בחוזר נפרד.

[1] שפורסמה ב-6 בנובמבר 2023

[2] במסגרת עסקת ריפו בעל נייר ערך (לרוב אג"ח) מוכר אותו לצד אחר בעסקה, תוך התחייבות לחזור ולרכוש אותו שוב בתאריך ובמחיר הנקבעים מראש. כך למעשה מקבל בעל נייר הערך מימון לתקופה קצובה, כאשר נייר הערך משמש כבטוחה

[3] גופים אשר קיבלו רישיון מאת רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון לעיסוק במתן אשראי מורחב כהגדרתו בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (שירותים פיננסיים מוסדרים), תשע"ו-2016

[4] הפגיעה בפדיון ("מחזור העסקאות" בהתאם לדוחות מע"מ) היא של לפחות 25% או יותר באחד מהחודשים הקלנדריים אוקטובר, נובמבר או דצמבר 2023

לצפייה במסמך התקשרות של נותני אשראי חוץ בנקאיים מפוקחים בעסקות מכר חוזר עם בנק ישראל-

לחץ להורדת ה-PDF
לחץ להורדת ה-PDF