לצפייה בהודעה זו כקובץ לחץ כאן

ועדת העיצומים לתאגידים בנקאיים (להלן - "הוועדה"), הינה ועדה שהוקמה מכוח חוק איסור הלבנת הון, התש"ס-2000 (להלן - "החוק"), ושבסמכותה, כחלק מאמצעי האכיפה בכל הנוגע לאיסור הלבנת הון, להטיל עיצומים כספיים, על תאגידים בנקאיים (עד לגובה של כ-2.26 מיליוני ש"ח להפרה), בגין הפרות של החוק, צווים ותקנות שהוצאו מכוחו.

בראש הוועדה יושב המפקח על הבנקים, מר יאיר אבידן, וחברות בה ראשת הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור, עו"ד עילית אוסטרוביץ לוי ומנהלת מדור ציות בפיקוח על הבנקים, גב' אושרית לין.

הוועדה החליטה להטיל עיצום כספי בסך 1.88 מיליוני ש"ח על בנק לאומי לישראל בע"מ (להלן - "הבנק"), בקשר לפעילות הבנק במסגרת הדיגיטלית "פפר", בגין שתי הפרות של הוראות מכוח החוק.

בגין שתי הפרות של הוראות מכוח החוק.

ההפרות נובעות מתקלות טכנולוגיות ומהותן היא אי שמירת מסמכי הזיהוי כנדרש בצו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של תאגידים בנקאיים למניעת הלבנת הון ומימון טרור), התשס"א-2001 בעת פתיחת חשבונות באופן מקוון.

במסגרת החלטתה הדגישה הוועדה את הנושאים הבאים:

  • חובת שמירת מסמכי הזיהוי מהווה נדבך חיוני של משטר איסור הלבנת הון ואיסור מימון טרור. בהתאם לסטנדרטים הבינלאומיים שקבע ארגון ה- FATF, תיעוד ושמירת מסמכי הזיהוי לא נועד רק לצרכי הבנק או הפיקוח על הבנקים אלא גם ובעיקר לצרכיהם של גופי האכיפה במדינה.

  • קיימת חשיבות לעידוד ואימוץ חדשנות תוך הטמעת כלים טכנולוגיים שיאפשרו פתיחת חשבון באופן מקוון. יחד עם זאת, חיוני לקיים מערכת בקרה אפקטיבית אחר הטמעת כלים ותהליכים חדשים.

  • המערכת הבנקאית, משקיעה מאמצים ומשאבים ביישום החובות מכוח משטר איסור הלבנת הון ואיסור מימון טרור. לצד ההשקעה והמאמץ, ישנו גם מבחן התוצאה של קיום חובות הצו והוראות הפיקוח לעניין ניהול סיכוני איסור הלבנת הון.

יצוין כי הוועדה קיבלה את ההחלטה לאחר שימוע שנערך לבנק וכי הוועדה החליטה על הפחתת גובה העיצום ביחס לגובה העיצום המקסימאלי שנקבע בחוק מאחר והבנק גילה באופן עצמאי את ההפרות, דיווח עליהן לפיקוח על הבנקים ופעל לתיקון הליקויים.

לבנק עומדת זכות ערעור לבית משפט השלום תוך 30 ימים.

נוסח ההחלטה (לחץ כאן)