לצפייה בהודעה זו כקובץ לחץ כאן

בנק ישראל מפרסם היום לציבור את עיקרי תכנית העבודה ואת התקציב לפעילותו המנהלית בשנת 2023. המועצה המנהלית של הבנק[1] דנה בתכנית העבודה השנתית שלו במהלך דצמבר 2022, אישרה את התקציב השנתי לפעילותו המנהלית ב-22.12.22, והניחה את התקציב על שולחנה של ועדת הכספים של הכנסת, כמתחייב מחוק בנק ישראל, התש"ע-2010.

תכנית העבודה ותקציב הבנק לשנת 2023 משלבים צעדים להשגת היעדים האסטרטגיים של הבנק לשנים הקרובות, לצד צעדים למתן מענה לאתגרים המיוחדים הניצבים בפני המשק הישראלי וזאת בהתאם להתפתחויות, לשינויים ולסיכונים בכלכלה העולמית והמקומית. תכנית זו כוללת פעילות ענפה בתחומים רבים בהתאם לתפקידיו הסטטוטוריים של הבנק.

להלן היעדים שהציבה הנהלת הבנק לעבודת הבנק בשנים הקרובות, מתוך תכנית העבודה (לינק לתכנית במלואה):

 • התאמת המדיניות המוניטרית לסביבה המשתנה
 • חיזוק המערכת הפיננסית ועמידותה של הכלכלה הישראלית בפני משברים
 • קידום מתמיד של המחקר על הכלכלה הישראלית והבין-לאומית
 • גיוון יכולות איסוף, מיצוי והנגשה של מידע ומחקר כלכלי לחוקרים ולמקבלי החלטות
 • קידום תשתיות פיננסיות ואמצעי תשלום דיגיטלים במשק הישראלי
 • עידוד התחרות והחדשנות במערכת הפיננסית
 • שמירה על זכויות הלקוח הבנקאי, שיפור יכולת המיקוח שלו וצמצום פערי מידע
 • הגברת הנגישות של שירותים פיננסים לכלל הציבור (הכלה פיננסית)
 • הידוק הקשר של בנק ישראל עם הציבור, בהתאמה לקהלי היעד השונים
 • הגברת שיתוף הפעולה עם מוסדות בין-לאומיים ועם בנקים מרכזיים ורגולטורים בחו"ל
 • ניהול יתרות מטבע החוץ של המדינה
 • יישום "חוק קרן אזרחי ישראל, התשע"ד-2014"
 • התאמת בנק ישראל לסביבה המשתנה

תקציב הבנק

תקציב בנק ישראל מתייחס  לפעילות המנהלית של הבנק, הנדרשת לביצוע תפקידיו ולהשגת יעדיו.

בהתאם לחוק בנק ישראל, תקציב הבנק מחולק למספר תחומי פעולה: 1) מטה וסיוע (תקציבי ההוצאה של הגופים העוסקים בניהול הבנק ובמתן שירותים ותמיכה); 2) ביצוע תפקידי הבנק (תקציבי ההוצאה של חטיבות הליבה);  3) גמלאות; 4) השקעות; 5) הכנסות; 6) עתודה; 7) הדפסת כסף; 8) ניהול כספי הקרן לאזרחי ישראל; 9) שיתוף נתוני אשראי.

התקציב הכולל של בנק ישראל לשנת 2023 מסתכם ב-1,108.8 מיליון ₪, הוא גבוה ב-2.9% ביחס לשנת 2022, בעיקר כתוצאה מעלייה בתקציב שיתוף נתוני אשראי בשנה זו.

להלן הסעיפים בהם נרשמו השינויים העיקריים בתקציב בנק ישראל לשנת 2023:

שיתוף נתוני אשראי – בחודש אפריל 2019 הושקה לציבור המערכת לשיתוף נתוני אשראי, בהתאם לחוק נתוני אשראי התשע"ו-2016. תחום פעולה "שיתוף נתוני אשראי" כולל את התקציב למכלול הפעולות הנדרשות על פי החוק, ויעמוד בשנת 2023 על 115.9 מיליון ₪, גידול של 30% ביחס לשנת 2022. גידול זה נובע בעיקר בשל הצורך לריענוני חומרה 3 שנים לאחר עלייה לאוויר של המערכת, פרויקט תלת-שנתי שמוצא ביטוי בתקציב שמוגש היום והשקעות נוספות לפיתוח המאגר כגון צרוף מקורות מידע ומשתמשים חדשים להמשך הגברת התחרות ועמידה במטרות החוק. בנוסף, התקציב כולל תכנון פרויקט חדש "מאגר אשראי לעסקים קטנים ובינוניים (SME)", שצפוי להיות מגה-פרויקט שיתרום באופן משמעותי להגברת הנגישות לאשראי לעסקים קטנים ובינוניים ולתחרות במשק הישראלי.

ניהול כספי הקרן לאזרחי ישראל – בהתאם לחוק הקרן לאזרחי ישראל, התשע"ד-2014, הוקמה קרן לניהול הכנסות המדינה מהיטל על רווחי גז ונפט שתיקרא "קרן לאזרחי ישראל" (להלן: "הקרן"). מטרת הקרן לנהל את הכנסות המדינה מההיטל בראייה כלכלית ארוכת טווח לשם השאת תשואתם ובמטרה לאפשר לדורות הבאים ליהנות מהתמורה בגין משאב טבע זה, לפי הוראות החוק. נכסי הקרן ינוהלו באמצעות מחלקה ייעודית, שמוקמת בבנק ישראל, ומוסדות הקרן (מועצת הקרן וועדת ההשקעות) שנוסדו במהלך שנת 2022. מוסדות הקרן יתוו את מדיניות ההשקעה. במהלך 2022, בנק ישראל השקיע את התזרימים הראשונים שהתקבלו מרשות המיסים על פי הנחיות מוסדות הקרן. התקציב לשנת 2023 יעמוד על 0.9 מיליון ₪, קיטון של 42% ביחס לשנת 2022.

התקציב לשנים הבאות – תקציב ההרשאה להתחייב לשנים הבאות מסתכם ב-428 מיליון ₪, מתוכו 36%  מיועד להתחייבויות עתידיות בגין הפעלת המערכת לשיתוף נתוני אשראי ו- 35% בגין הדפסת כסף.  

 

תקציב הפעילות המנהלית אינו כולל הכנסות והוצאות הנובעות מיישום כלים מוניטריים, מתן אשראי לתאגידים בנקאיים ולגופים פיננסיים אחרים, ניהול הנזילות במשק, השקעות של יתרות מטבע חוץ, וכדומה. הכנסות והוצאות אלו באות לידי ביטוי בדין וחשבון הכספי של בנק ישראל ובדוח ניהול היתרות.

לוח א' – תקציב בנק ישראל לשנת 2023

(נתונים כספיים מוצגים באלפי שקלים חדשים)

 

2023

תקציב   2022

התקציב

הרשאה להתחייב

שיא כוח האדם

בנק ישראל

= = = = = =

1,108,835

= = = = =

428,364

= = = = =

950.7

= = =

1,077,115

= = = = =

מטה וסיוע

278,825

39,131

381.3

272,031

ביצוע תפקידי הבנק

276,451

35,482

494.9

273,068

גמלאות

300,508

116

 

308,439

השקעות

45,371

38,184

 

46,405

הכנסות

(8,281)

 

 

(7,851)

עתודה

18,506

13,000

10

13,497

הדפסת כסף

80,650

148,888

 

80,803

ניהול כספי הקרן לאזרחי ישראל

905

169

8

1,567

שיתוף נתוני אשראי

115,900

153,395

56.5

89,156

 

[1] המועצה המנהלית הינה גוף שתפקידו לפקח על הפעילות המנהלית של בנק ישראל, מכוח חוק בנק ישראל, התש"ע-2010. המועצה מורכבת ברובה מנציגי ציבור.