להודעה זו כקובץ לחץ כאן

לקובץ המלא - דוחות כספיים לשנת 2022

 • בנק ישראל ממלא את התפקידים המוטלים עליו כבנק מרכזי ופועל להשגת המטרות שנקבעו לו על פי חוק בנק ישראל, התש"ע-2010: שמירה על יציבות המחירים ותמיכה בצמיחה, בתעסוקה, בצמצום פערים חברתיים וביציבותה של המערכת הפיננסית. פעילותו של הבנק לשם השגת מטרותיו ולמילוי תפקידיו לא נועדה רק להשאת רווחים, אלא בעיקר לשם השגת יעדים כלכליים כלל-משקיים אלו.
 • בשנת 2022, בנק ישראל רשם בסך הכול רווח שנתי של כ-14.9 מיליארד ש"ח. ההכנסות נבעו בעיקר מהכנסות גבוהות מהפרשי שערים בסך של כ-58 מיליארדי ש"ח על יתרות הנקובות במטבע החוץ, תוצאת הפיחות שחל בשערו של השקל מול מרבית מטבעות החוץ השנה.
 • התוצאות הכספיות של הבנק השנה הושפעו מסביבה כלכלית ופיננסית יוצאת דופן. היציאה ממשבר הקורונה בעולם, ושורה של אירועים גלובליים משמעותיים שהתרחשו בשנת 2022, הביאו לעליית האינפלציה בעולם. כתגובה לכך בנקים מרכזיים בעולם העלו בחדות את שיעורי הריביות, זאת לאחר שנים רבות בהן הן שהו ברמות נמוכות מאוד. עוד נרשמו ירידות חדות במחירי המניות תוך תנודתיות רבה ועליות משמעותיות בתשואות לפדיון של אג"ח ממשלתיות שגרמו ולהפסדי הון למשקיעים בהן. התפתחויות אלו השפיעו על מרבית סוגי הנכסים הפיננסיים, ביניהם הנכסים בהם מושקעות יתרות המט"ח. מנגד, פיחות חד של השקל מול הדולר ומול מרבית המטבעות בתיק היתרות הביא לרווחים גבוהים מהפרשי שערים.
 • ההוצאות בגין פעילות במטבע חוץ בחו"ל הסתכמו השנה ב-36.5 מיליארדי ש"ח, מרביתן משערוך שלילי לשווי הוגן של יתרות מטבע החוץ, תוצאת הירידות החדות במחירי אגרות החוב והמניות בעולם. מנגד, נרשם גידול בהכנסות הריבית מהיתרות, עקב עליות בשיעורי הריבית בעולם.
 • הוצאות ריבית בגין הפעילות בארץ הסתכמו בסך של כ-5.5 מיליארדי ש"ח, על רקע העלייה בשיעור הריבית השקלית השנה.
 • מאזן הבנק הסתכם בסוף שנת 2022 לכ-826.3 מיליארדי ש"ח, עלייה של כ-17 מיליארדי ש"ח לעומת יתרתו בשנת 2021 (כ-2%).
 • עיקר הגידול בצד הנכסים נבע מהעלייה בשווי השקלי של הנכסים ביתרות מטבע החוץ, עקב הפיחות שחל השנה בשער השקל מול מרבית מטבעות חוץ בתיק היתרות.
 • יתרת ההתחייבויות של הבנק הסתכמה בסוף שנת 2022 בכ-873.8 מיליארדי ש"ח, בדומה לשנת 2021. (עלייה של כ-0.9 מיליארד לעומת שנת 2021, כ-0.1%). זאת, על רקע סיום תכניות ההתערבות בשווקים שהתבטאו בגידול משמעותי בכלי הספיגה בשנים 2020-2021.
 • הגירעון בהון הבנק וקרנות השיערוך הצטמצם השנה והסתכם בסוף שנת 2022 ב-47.5 מיליארד ש"ח, לעומת כ-63.5 מיליארד ש"ח אשתקד, תוצאת הרווח שנרשם השנה.
 • קרנות השערוך, הכוללות בעיקר רווחים לא ממומשים הכלולים ברווח הנקי של הבנק בהתאם לחוק, הסתכמו השנה ב-73.7 מיליארדי ש"ח. מרבית היתרה, בסך 57 מיליארדי ש"ח, נובעת מקרן השערוך בגין הפרשי שער שטרם מומשו על יתרות הנקובות במטבע חוץ, ו- 19 מיליארדי ש"ח מתוכה מקורם בקרן השיערוך מהתאמות לשווי הוגן, רובם מרווחים לא ממומשים בגין המניות שנצברו בשנים קודמות.
 • הגירעון בהון בהתאם לחוק בנק ישראל, שאינו כולל רווחים לא ממומשים שנזקפו לקרנות השערוך, עמד על 121.1 מיליארדי ש"ח השנה, גידול של כ-21.5 מיליארד לעומת שנת 2021.