התפתחות שער החליפין – החלשות השקל לצד מגמה מעורבת של הדולר בעולם.

לצפייה בהודעה זו כקובץ לחץ כאן

במהלך הרביע הראשון, השקל נחלש מול הדולר והאירו בשיעור של כ-2.7% ו4.8% בהתאמה.

כמו כן, נחלש השקל ב- 3.3% מול מטבעות שותפות הסחר העיקריות של ישראל, כפי שמשוקלל במדד שער החליפין הנומינאלי האפקטיבי.

בשערו של הדולר מול מטבעות עיקריים (תרשים 2) נרשמה מגמה מעורבת במהלך הרביע - הדולר נחלש בכ- 2% מול האירו ובכ-2.6% מול הפאונד הבריטי. מנגד, הדולר התחזק ב- 1.2% מול היין היפני וכ- 1.7% מול הדולר האוסטרלי.

תנודתיות שע"ח – עלייה בסטיית התקן בפועל ועלייה בסטיית תקן הגלומה

 

סטיית התקן של השינוי בשער החליפין שקל/דולר – המייצגת את התנודתיות בפועל בשער החליפין –עלתה במהלך הרביע לרמה ממוצעת של 12.5%.

סטיית התקן הגלומה באופציות על שער החליפין שקל/דולר הנסחרות "מעבר לדלפק" – המייצגת את התנודתיות הצפויה בשער החליפין – עלתה ועמדה בסוף הרביע על רמה ממוצעת של - 10.3%.

לצורך השוואה, רמתה הממוצעת של סטיית התקן הגלומה באופציות על מט"ח בשווקים מתעוררים עמדה בסוף הרביע על 12.9%, ירידה של 0.8 נקודות האחוז בהשוואה לרביע הקודם. רמתה הממוצעת של סטיית תקן זו בשווקים מפותחים עמדה במהלך הרביע על 9.9%, ירידה של כ- 1.3% בהשוואה לרביע הקודם (תרשים 4).

פעילות המגזרים העיקריים בשוק המט"ח[1]


                                            

אומדן לפעילות המגזרים העיקריים בשוק המט"ח מעלה כי במהלך הרביע הראשון הגופים המוסדיים (קרנות פנסיה, קופ"ג וחברות ביטוח) והמגזר העסקי רכשו מט"ח נטו בהיקף של כ-3.3 ו1.4 מיליארד דולר בהתאמה. תושבי חוץ מכרו מט"ח נטו בהיקף של 10.1 מיליארד דולר.

 

נפחי מסחר – לוחות ותרשימים

נפח המסחר מול מערכת הבנקאות המקומית[2]

 

נפח המסחר היומי הממוצע עלה במהלך הרביע בכ-8.5% אחוז לרמה של  10.9 מיליארדי דולרים, כאשר עיקר העלייה נובעת מעלייה בנפח המסחר היומי בעסקאות המרה.

 

חלקם היחסי של תושבי חוץ בנפח המסחר מול מערכת הבנקאות המקומית (עסקאות המרה, עסקאות באופציות ועסקאות החלף) עלה בכ- 1.9% ועמד בסוף הרביע הראשון על כ- 43.3%.

 

 

עסקאות במט"ח עם הבנקים המקומיים לפי מכשירים ומגזרים (במיליוני דולרים)

 

 

עסקאות המרה (1)

עסקאות החלף1 (סוופ) (2)

 עסקאות החלף 2 Cross Currency Swap (3)

עסקאות באופציות3 (4)

נפח המסחר הכולל (1)+(2)+(3)+(4)

רביע ראשון 2023  (נתון ארעי)

סה"כ

223,712

417,350

3,896

32,780

677,738

סה"כ (ממוצע יומי לפי 62 ימי מסחר)

3,608

6,731

63

529

10,931

תושבי חוץ

77,742

202,812

1,929

11,044

293,526

מזה: מוסדות פיננסיים זרים

77,022

202,805

1,929

11,044

292,800

תושבי ישראל

145,971

214,539

1,967

21,735

384,212

מזה: סקטור ריאלי

41,929

19,901

135

9,111

71,075

         סקטור פיננסי

46,485

77,152

20

1,579

125,236

         מוסדיים (כולל חברות ביטוח)

29,540

97,715

972

6,781

135,008

         יחידים

4,122

226

0

147

4,495

         אחרים4

720

6

0

0

726

         בנקים מקומיים5

13,455

15,358

704

3,198

32,714

רביע רביעי 2022

סה"כ

173,425

421,178

1,374

18,385

614,362

סה"כ (ממוצע יומי לפי 61 ימי מסחר)

2,843

6,905

23

301

10,072

תושבי חוץ

53,789

194,246

941

5,562

254,538

מזה: מוסדות פיננסיים זרים

53,068

194,197

941

5,562

253,767

תושבי ישראל

119,636

226,932

433

12,823

359,824

מזה: סקטור ריאלי

39,296

24,015

132

6,401

69,844

         סקטור פיננסי

37,331

108,375

0

813

146,518

         מוסדיים (כולל חברות ביטוח)

21,867

78,893

156

2,880

103,796

         יחידים

2,669

222

0

123

3,015

         אחרים4

722

49

0

0

770

         בנקים מקומיים5

9,780

11,391

146

1,712

23,029

             

 

 

 

 

 

 

 

 

1 רגל אחת בלבד של עסקת החלף, כלומר הערך הנומינאלי של העסקה (בהתאם להגדרות ה- BIS).

 

2הקרנות המוחלפות בעסקות Cross Currency Swap יחושבו לצורך הנפח כרגל אחת בלבד, במקרים בהם הרגליים מקזזות זו את זו.

 

3 ה- National value הכולל של עסקות קנייה ומכירה של Call ו- Put.

 

4 כולל גופים כמו מנהלי תיקים, מלכ"רים, מוסדות לאומיים וכאלו שלא נכללים ביתר הסעיפים.

 

5 סך המסחר הבין בנקאי מחולק בשניים.

אומדן של נפח המסחר הכולל[3] - מערכת הבנקאות המקומית ומדווחים זרים

 

מאמידת הפעילות הכוללת בעסקאות מול השקל המשתקפת בדיווחי מערכת הבנקאות המקומית ומדווחים זרים עולה כי חלקם היחסי של תושבי חוץ בנפח המסחר בעסקאות המרה  (ללא עסקאות החלף ואופציות) עמד ברביע הראשון על  82.1%, כאשר המסחר בין זרים מהווה 69.6% מהנפח, שעמד על ממוצע יומי של  כ-12.6 מיליארדי דולרים.

 

 

 

החלק היחסי בנפח המסחר הכולל

סך הנפח (במיליוני $)

ממוצע יומי (במיליוני $)

 

 

מסחר בין זרים

מסחר בין זר למקומי[4]

מסחר בין מערכת הבנקאות המקומית למקומיים

רביע ראשון  2023  (נתון ארעי)

 

נפח המסחר בעסקאות המרה

69.6%

12.5%

17.9%

 782,052

 12,614

נפח המסחר בעסקאות החלף ואופציות

52.8%

25.1%

22.1%

 1,070,035

 17,259

רביע רביעי 2022

 

נפח המסחר בעסקאות המרה

69.4%

11.2%

19.4%

 592,848

 9,719

נפח המסחר בעסקאות החלף ואופציות

48.8%

25.0%

26.2%

 908,401

 14,892

 

 

[1] המגזרים העיקריים המוצגים אינם מהווים את כל השוק - למידע נוסף ראה את "מערכת הנתונים על פעילות השוק שקל/מטבע חוץ" בפרסום "מבט סטטיסטי", 2018

https://www.boi.org.il/he/NewsAndPublications/RegularPublications/Documents/MabatStat2018/shekel.pdf

[2] החל משנת 2020, הנתונים לא כוללים סניפים של בנקים זרים בישראל.

[3] נפח המסחר הכולל הוא אומדן לפעילות הכוללת בעסקאות מול השקל, מבוסס על דיווחים של מערכת הבנקאות המקומית ושל מדווחים זרים.

[4] מסחר בין זר למקומי מכיל: (1) דיווחים של מדווחים זרים על עסקאות מול מקומיים

    (2) דיווחים של בנקים מקומיים על עסקאות מול זרים