להודעה זו כקובץ לחץ כאן

  • האינפלציה בשנים-עשר החודשים האחרונים מצויה מעל הגבול העליון, מקיפה מנעד רחב של סעיפים, ועומדת על 5%. בהסתכלות על 6 החודשים האחרונים, וביתר שאת על 3 החודשים האחרונים ניתן לראות כי קצב האינפלציה נמוך יותר מזה של האינפלציה השנתית.
  • הציפיות והתחזיות לאינפלציה לשנה הראשונה מכל המקורות נמצאות בסביבת הגבול העליון של תחום היעד. הציפיות משוק ההון לשנה השנייה ואילך מצויות כולן בתוך תחום היעד.
  • הפעילות הכלכלית במשק הישראלי מצויה ברמה גבוהה, אך חלק מהאינדיקטורים הכלכליים מצביעים על התמתנות מסויימת בפעילות. התוצר צמח ברבעון הראשון של שנת 2023 ב-2.5% במונחים שנתיים, קצב גבוה יחסית לאחר שמנכים את ההשפעות הזמניות של השינויים במיסוי כלי הרכב. שוק העבודה מוסיף להיות הדוק ובסביבת תעסוקה מלאה, אך שיעור המשרות הפנויות מצוי במגמת ירידה.
  • בשוק הדיור, היקף העסקאות וביצועי המשכנתאות ממשיכים לרדת. מחירי הדירות בחודש אפריל נותרו ללא שינוי לאחר ירידה קלה במרץ. לעומתם, מחירי השכירות המשיכו במגמת העלייה וסעיף שירותי הדיור במדד עלה ועומד על 7.2% בשנה האחרונה.
  • מאז החלטת המדיניות האחרונה השקל נחלש מול הדולר ב-1.45%, מול האירו ב-0.7% ובמונחי השער האפקטיבי ב-0.8%.
  • בעולם, הצמיחה מוסיפה להיות מתונה אך גבוהה מהציפיות בתחילת השנה. סביבת האינפלציה מוסיפה להיות גבוהה אך מצויה במגמת התמתנות. העלאות הריבית בעולם נמשכות, אך הקצב מתמתן.

 

הפעילות הכלכלית במשק הישראלי מצויה ברמה גבוהה ומלווה בשוק עבודה הדוק, אם כי ישנה התמתנות מסויימת במספר אינדיקטורים. האינפלציה רוחבית ועדיין מצויה ברמה גבוהה. לכן, הוועדה החליטה על העלאת הריבית. תוואי הריבית יקבע בהתאם לנתוני הפעילות והתפתחות האינפלציה, זאת על מנת להמשיך ולתמוך בהשגת יעדי המדיניות.

 

לקובץ הנתונים המלווה את ההודעה לחץ כאן

עותק של נתונים כלכליים עיקריים ברקע החלטת הוועדה המוניטרית על הריבית 22.05.2023

הפעילות הכלכלית בישראל מצויה ברמה גבוהה, אם כי ישנה התמתנות במספר אינדיקטורים. שוק העבודה מוסיף להיות הדוק ומצוי בסביבת תעסוקה מלאה. האינפלציה נמצאת מעל היעד ומקיפה מנעד רחב של סעיפים. המשך המדיניות המוניטרית המצמצמת וההתמתנות בפעילות בעולם צפויים להביא להאטה בקצב האינפלציה לצד האטה מסויימת בפעילות הכלכלית בישראל.

מאז החלטת המדיניות הקודמת, עלו מדדי המחירים לצרכן של חודשים מרץ ואפריל 2023 ב-0.4% וב-0.8% בהתאמה. הנתון של חודש אפריל היה גבוה משמעותית מהתחזיות המוקדמות בשוק והושפע במיוחד מרכיב "הארחה ונופש בארץ ובחו"ל" שהביא למחצית מהעלייה הכוללת (0.4% מתוך 0.8%). האינפלציה בשנים-עשר החודשים האחרונים מצויה מעל הגבול העליון של היעד ועומדת על 5% (איור 1). עם זאת, האינפלציה בישראל נמוכה מהאינפלציה במרבית המדינות המפותחות (איור 37). בניכוי אנרגיה ופו"י עמדה האינפלציה על 5.3%, ובניכוי נוסף של השפעות מיסוי ורגולציה על 5.4% (איור 2). קצב העלייה השנתי של הרכיבים הלא-סחירים במדד, המשקפים בעיקר את שירותי הדיור וענפי השירותים עומד על 5.5%. קצב העלייה של הרכיבים הסחירים במדד עומד על 4.2% (איור 3). בהסתכלות על 6 החודשים האחרונים, וביתר שאת על 3 החודשים האחרונים (במונחים שנתיים, מנוכה עונתיות), ניתן לראות כי קצב האינפלציה נמוך יותר מזה של האינפלציה השנתית (איור 5), גם במחירי המוצרים הסחירים וגם בבלתי סחירים. הציפיות והתחזיות לאינפלציה לשנה הראשונה מצויות בסביבת הגבול העליון של תחום היעד (איור 6). הציפיות משוק ההון לשנה השנייה ואילך נותרו יציבות ומצויות בתוך תחום היעד (איור 7). הוועדה מעריכה כי תהליכי ההידוק המוניטרי בישראל ובעולם, והתמתנות הביקושים פועלים למיתון האינפלציה.

הפעילות הכלכלית במשק מוסיפה להיות איתנה. מנתוני החשבונאות הלאומית עולה כי התוצר צמח ברבעון הראשון של שנת 2023 ב-2.5% במונחים שנתיים בהשוואה לרבעון הרביעי של שנת 2022 (איור 17). בהחלקת השפעת רכישת הרכבים, עולה כי שיעור הצמיחה הממוצע במשק בשני הרבעונים האחרונים עומד על כ-3.7%, קרוב לפוטנציאל צמיחת המשק. מניתוח הנתונים עולה כי רמת התוצר במשק משקפת רמת פעילות גבוהה, המצויה מעל קו המגמה טרם משבר הקורונה מזה שישה רביעים ברציפות (איור 19). הצמיחה ברבעון הראשון הושפעה מעלייה בהשקעה בנכסים קבועים וביצוא השירותים ללא חברות הזנק לצד התמתנות של הצריכה הפרטית ויצוא הסחורות (איור 18).

לצד נתוני החשבונאות הלאומית, חלק מהאינדיקטורים מצביעים על התמתנות מסויימת בפעילות. המאזן המצרפי של סקר המגמות בעסקים של הלמ"ס לחודש אפריל ירד, אך ממשיך להצביע על הערכות חיוביות של העסקים ביחס למצבם (איור 20). נתוני ההוצאה בכרטיסי אשראי במונחים ריאליים מעידים על התמתנות (איור 21). מגבלת הציוד וחומרי הגלם עליה דיווחו החברות בסקר המגמות של הלמ"ס מצויה בסביבת המגבלה שנרשמה טרם משבר הקורונה (איור 25). יצוא השירותים עלה וממשיך לעמוד על רמה גבוהה מאוד, ויצוא הסחורות (בדולרים שוטפים, ללא או"מ ויהלומים) עלה בחודש אפריל גם הוא, אך נותר נמוך מהממוצע החודשי אשתקד (איור 22). יבוא הסחורות עלה בחודש אפריל הודות לגידול ביבוא כלי רכב, אך בניכוי יבוא כלי הרכב הוא ירד במעט (איור 23). גביית המיסים בחודשים הראשונים של השנה (ינואר – אפריל) תאמה את הערכות חטיבת המחקר והייתה נמוכה ביחס לגביית המיסים בחודשים המקבילים של שנת 2022.

שוק העבודה מוסיף להיות הדוק ובסביבת תעסוקה מלאה. שיעור התעסוקה של גילאי 15+ (61.7%, בניכוי עונתיות) נותר ברמתו בחודש אפריל, והוא, יחד עם שיעור התעסוקה בגילי העבודה העיקריים באפריל (25-64, 78.9% בניכוי עונתיות), גבוהים ביחס לתקופה טרם משבר הקורונה (איור 26). שיעור האבטלה בקרב גילאי 15+ ירד בהשוואה לחודש קודם ועומד על 3.6% בניכוי עונתיות, ושיעור האבטלה בגילי העבודה העיקריים לחודש אפריל ירד ל-3.1% בניכוי עונתיות (איור 27). שיעור המשרות הפנויות מצוי במגמת ירידה. במגזר שירותי ההיי-טק השיעורים אף הגיעו לרמות נמוכות גם ביחס לנתוני טרום משבר הקורונה, אם כי בחודשיים האחרונים עלו במקצת (איור 29). על פי סקר המגמות של הלמ"ס בחודש אפריל נמשכה הירידה במגבלת המחסור בעובדים עליה דיווחו החברות בהשוואה לחודש המקביל אשתקד. השכר הממוצע למשרת שכיר בחודש פברואר 2023 מעיד על ירידה בשכר הריאלי, אך אומדן הבזק לחודש מרץ מצביע על עליית שכר חדה יחסית הנובעת בעיקרה מהמענק החד פעמי שניתן בחודש זה לעובדי המגזר הציבורי. עם זאת, השכר הריאלי עודנו נמוך מקו המגמה ושיעור עלות העבודה בתוצר מצוי בירידה (איור 30).

היקף הפעילות בשוק הדיור מוסיף להתמתן. קצב עליית מחירי הדירות בשנים-עשר החודשים האחרונים התמתן  ל-11% (איור 12), כאשר בחודש אפריל נותרו המחירים ללא שינוי לאחר ירידה קלה במרץ. בהיקף העסקאות ובביצועי המשכנתאות נמשכת הירידה ובמקביל מלאי הדירות הלא מכורות שבידי הקבלנים עלה במידה ניכרת בשנה האחרונה; בחודש אפריל ניטלו משכנתאות בסך 4.6 מיליארדי ש"ח, סך הביצועים הנמוך ביותר מאז סוף שנת 2019 (איור 14). סעיף שירותי הדיור במדד המחירים לצרכן עלה באפריל ב-0.5% (לעומת 0.7% במרץ), ובמונחים שנתיים המשיך לעלות ועומד על 7.2% בשנה האחרונה.

במהלך התקופה הנסקרת הורידה חברת דירוג האשראי מוד'יס את תחזית הדירוג של ישראל מחיובית ליציבה והותירה את הדירוג ללא שינוי וחברת הדירוג S&P הותירה את הדירוג והתחזית ללא שינוי; על רקע החלטות אלו נרשמה תנודתיות מסויימת בשווקים. בסיכום התקופה, בשוק ההון המקומי נרשמו עליות במדדי המניות בישראל שעלו מעט יותר ביחס לעולם. אך מתחילת השנה, מדדי המניות בישראל עדיין מציגים ביצועי חסר משמעותיים לעומת מדדי המניות בעולם (איור 41). בתשואות איגרות החוב הממשלתיות הארוכות נרשמה עלייה קלה ובמרווחי איגרות החוב הקונצרניות נרשמו ירידות. כמו-כן, השקל נחלש בתקופה הנסקרת מול הדולר ב-1.45%, מול האירו ב-0.7% ובמונחי השער האפקטיבי ב-0.8% (איור 8).

ביתרת האשראי הבנקאי באפריל נרשמה עלייה באשראי לעסקים הגדולים, לצד התמתנות בעליית האשראי לעסקים הבינוניים וירידה באשראי לעסקים קטנים וזעירים. על-פי סקר המגמות של הלמ"ס חלה עלייה בחודשים האחרונים בקושי להשגת אשראי של העסקים במגזר העסקים הבינוניים, אך עם זאת הקושי המוצג במגזרים השונים ממשיך לשהות ברמה נמוכה יחסית (איור 16). בנוסף, חלה ירידה משמעותית בסכומי גיוסי ההון של מגזר ההיי-טק בהשוואה לשנים האחרונות, גם על רקע המגמה העולמית (איור 29).

בעולם, הצמיחה מוסיפה להיות מתונה אך גבוהה מהציפיות בתחילת השנה ומצטמצם החשש ממיתון חריף באירופה, אם כי, ברקע חל הידוק משמעותי בתנאי האשראי ובתנאים הפיננסיים והמשך קשיים בבנקים האזוריים בארה"ב. תחזיות הצמיחה של בתי ההשקעות ל-2024 נותרו ללא שינוי משמעותי והם צופים המשך צמיחה מתונה (איור 31). מדדי מנהלי הרכש של המשקים המפותחים והמתעוררים עלו, ומצביעים על צפי להתרחבות כלכלית (איור 32). נתוני היקף הסחר העולמי לחודש פברואר 2023 הוסיפו להצביע על האטה בקצב הפעילות העולמית. רכיב ההזמנות ליצוא שבמדד מנהלי הרכש, המהווה מדד מקדים לנתוני הסחר העולמי, מתאושש אך עדיין מצוי בטריטוריה המשקפת צפי להתמתנות מסויימת בהיקף הסחר גם בחודשים הבאים. מדדי המניות המובילים נסחרו ביציבות בתקופה זו ומחירי הנפט ירדו.

סביבת האינפלציה בעולם מוסיפה להיות גבוהה אך ממשיכה במגמת התמתנות (איור 36). בתוך כך, העלאות הריבית בעולם נמשכות גם הן, אך הקצב מתמתן. בארה"ב, נתוני הפעילות ממשיכים להצביע על צמיחה חיובית אך מתונה, ושוק העבודה ממשיך להיות הדוק. מדד המחירים לצרכן (CPI) לחודש אפריל התמתן מעט לקצב שנתי של 4.9% ומדד הליבה ל-5.5%. ה-Fed העלה את הריבית ב-25 נ.ב. ובמקביל אותת במסגרת ההחלטה על אפשרות לעצירה במחזור העלאות הריבית הנוכחי והשווקים צופים כי כבר במהלך 2023 הריבית תרד. בגוש האירו, האינפלציה התמתנה גם היא, אך היא עודנה גבוהה באופן יחסי ועומדת על קצב שנתי של 7%. מנגד, אינפלציית הליבה בגוש ירדה ל-5.6% אך עדיין שוהה ברמה גבוהה. ה-ECB העלה את הריבית ב-25 נ.ב. וממשיך לאותת כי צפויות העלאות ריבית נוספות. בבריטניה נתון האינפלציה האחרון הפתיע כלפי מעלה והאינפלציה עומדת על 10.1%, והבנק המרכזי (BOE) העלה את הריבית ב-25 נ.ב. נוספות. בסין, האינדיקטורים השונים מצביעים על המשך התאוששות בפעילות.

 

סיכום הדיונים המוניטריים שהתקיימו לקראת החלטה זו יפורסם ב-5/6/2023. החלטת המדיניות המוניטרית הבאה תתפרסם ביום שני, ה-10/7/2023, ולאחריה יתקיים תדרוך עיתונאים בהשתתפות הנגיד.​​​​