​​
​מספר לוח​ ​שם הלוח ​​קובץ Excel ​​קובץ PDF
​לוח 1 מדדים מרכזיים של סך מערכת הבנקאות, 2013 עד יוני 2021 xlsx pdf
​לוח 2 ​סעיפים עיקריים מדוח הרווח וההפסד המאוחד, סך מערכת הבנקאות, דצמבר 2020 עד יוני 2021 xlsx pdf
​לוח 3 ​השפעת הכמות והשפעת המחיר על הכנסות והוצאות הריבית, ישראל וחו"ל (שינוי לעומת תקופה מקבילה אשתקד), סך מערכת הבנקאות, דצמבר 2020 עד יוני 2021 (מיליוני ש"ח) xlsx pdf
​לוח 4 ​היתרות הממוצעות, שיעורי הכנסות והוצאות הריבית ופער הריבית בגין הנכסים וההתחייבויות, סך מערכת הבנקאות, יוני 2020 עד יוני 2021 (מיליוני ₪, אחוזים במונחים שנתיים) xlsx pdf
​לוח 5 ​העלות ליחידת תפוקה ויחס היעילות של התאגידים הבנקאיים בישראל, 2017 עד יוני 2021  xlsx pdf
​לוח 6 ​אשראי ומרווחים לפי מגזרי פעילות פיקוחיים, מגזר משקי הבית, דצמבר 2020, יוני 2021 xlsx pdf
​לוח 7 ​איכות האשראי לפי מגזרים מהותיים, סך המערכת הבנקאית, דצמבר 2016 עד יוני 2021 xlsx pdf
​לוח 8 ​אשראי ומרווחים לפי מגזרי פעילות פיקוחיים, המגזר העסקי, דצמבר 2020 , יוני 2021 xlsx pdf
​לוח 9 ​מגזרי פעילות פיקוחיים - יתרות מאזניות ומדדי ביצוע של חמש הקבוצות הבנקאיות יוני 2021 ו-2020 xlsx pdf
​לוח 10 ​יתרת האשראי לציבור, לפי ענפי המשק, סך מערכת הבנקאות, דצמבר 2020 ויוני 2021 xlsx pdf
​לוח 11 ​מדדים לאיכות תיק האשראי של חמש הקבוצות הבנקאיות, 2016 עד יוני 2021 xlsx pdf
​לוח 12 ​התפלגות ההון ויחסי ההון בסך מערכת הבנקאות, דצמבר 2020 ויוני 2021​ xlsx pdf
​לוח 13 ​מדדי הון מרכזיים, דצמבר 2016 עד יוני 2021 xlsx ​​pdf
​לוח 14 ​המאזן של מערכת הבנקאות, דצמבר 2019 עד יוני 2021 xlsx pdf
​לוח 15 ​תיק ניירות הערך של מערכת הבנקאות, דצמבר 2020 ויוני 2021​ xlsx​ pdf​
 
​​