הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

סיכום ישיבת ועדת תלבור מיום 05/01/10

סיכום ישיבת ועדת תלבור מיום 05/01/10

השתתפו חברי הוועדה: שרון לביא, הראל קורדובה, גניה דה-מאיו ורועי שטיי

בהתאם למסקנות שהתקבלו בפגישות הקודמות, שבהן נידון הצורך בקביעת עוגן לריביות התלבור הארוכות, הציעה הוועדה: להגדיר את ריבית התלבור כריבית בסיס להלוואות בין-בנקאיות, שתשמש סמן בלבד לריביות המתומחרות בעסקות שוק הכסף - ריביות הכוללות פרמיות מתאימות לסיכוני האשראי הספציפיים - ולקבוע כעוגן את הריבית של יום עסקים אחד על ידי הטלת מחויבות לביצוע עסקה מסוג
(OIS) Overnight Index Swap 3 Month. כתוצאה ממחויבות זו - המקשרת בין ריבית התלבור ליום עסקים אחד לבין ריבית התלבור לשלושה חודשים - הריביות המצוטטות לשלושה חודשים (ובהתאם לכך גם לטווחים הארוכים האחרים) יושפעו במידה רבה מהריביות הקצרות, מהציפיות להתפתחותן ומפרמיות הנזילות. סיכוני האשראי הספציפיים, כאמור, לא יתומחרו בריביות המצוטטות, שעל פיהן נקבעת ריבית התלבור.

בפגישה הנוכחית בחנו חברי הוועדה את תגובותיהם של הנציגים משבעה בנקים תורמים, וכן בחנו ביתר פירוט את הקשיים האפשריים שעלולים להיווצר עם יישום ההצעה. להלן המסקנות העיקריות:

בקרב הבנקים התורמים מסתמן רוב לתמיכה בהצעה זו .

חלק מהבנקים התורמים מצהירים על בעיות מיכוניות; אלה עלולות לעכב את יישום ההחלטה.

הבנקים הזרים התורמים ("דויטשה בנק" ו"ברקליס") מוגדרים על ידי הפיקוח על הבנקים כלקוחות; לכן על הפקדותיהם ליום עסקים אחד בבנקים מקומיים חלה חובת נזילות, חובה אשר מייקרת הפקדות אלו. עובדה זו הניעה את חברי הוועדה בעבר להעניק לבנקים המקומיים פטור ממחויבות לקבלת פיקדונות מהבנקים הזרים, דבר שעלול להשפיע בעתיד על תמחור עסקות ה-OIS. הוועדה תבחן ביתר פירוט את ההשפעה של פטור זה על תמחור עסקות ה-OIS, טרם הגשת הצעתה הסופית.

תיבחן האפשרות להגדיל את חובת הציטוט לעסקות ה-overnight, אפשרות שהעלו מספר בנקים. הדבר יסיע גם להגדלת אמינותם של הציטוטים לכל הטווחים – הקצרים והארוכים.

בסיכום, הוועדה תנסח הצעה מפורטת של חובת העסקאות החדשה, ובה, בין היתר, לו"ז המאפשר היערכות מיכונית ופתרון מספק לבעיה שהועלתה בסעיף 3. זאת מתוך כוונה לצקת תוכן מוחשי בקביעת ריבית התלבור לשלושה חודשים, עניין שנדון בעבר בין חברי הוועדה ונציגי הבנקים התורמים. ההצעה תישלח לנציגי הבנקים התורמים עד סוף הרביע הראשון של 2010.

לאור ההתפתחויות האחרונות, שבמסגרתן מעגנים את הריבית לשלושה חודשים, תביא נציגת הוועדה מטעם הבורסה לניירות הערך, שרון לביא, לישיבתה הקרובה של הוועדה הצעה למאפיינים של חוזי ריבית המבוססים על ריביות התלבור. הוועדה תפיץ את ההצעה להערות נציגי הבנקים התורמים עד סוף הרביע הראשון של 2010.​​

דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 29/11/2022