המחקר בשלמותו, כקובץ PDF

 

מאמר זה בודק את השפעת מבנה התא המשפחתי על היצע העבודה של בני זוג, ובפרט של נשים, במטרה להסביר את העלייה הדרמטית בשיעור ההשתתפות של הנשים בכוח העבודה בחמישים השנים האחרונות. התרומה המרכזית של העבודה היא בעיצוב וניתוח של מודל חיפוש עבודה דינמי במשפחות משני סוגים "מודרניות" ו"קלאסיות".
המשפחות המוגדרות כ"קלאסיות" הן משפחות פטריאכליות, שבהן הגבר הוא המפרנס הראשי והאישה אחראית לגידול הילדים ולהחזקת משק הבית. האישה במשפחה זו תצטרף לשוק העבודה רק כדי להשלים את הכנסתו של הבעל במקרה ששכרו ירד או שהוא איבד את מקום עבודתו. המשחק בין בני הזוג במשפחה זו יהיה משחק בשלבים, שבו הבעל מחליט ראשון על מדיניות חיפוש העבודה שלו, והאישה מחליטה על מדיניות החיפוש שלה רק בשלב השני, לאחר שהתבררו תוצאות החיפוש של הבעל. פתרון המשחק יהיה בשיווי משקל מסוג Stakelberg Leader.
במשפחות ה"מודרניות" שני בני הזוג נתפסים כמפרנסים שווים, האחראים במשותף הן על הפרנסה והן על הטיפול בילדים. בהיותם שחקנים סימטריים, יחליטו הבעל והאישה על מדיניות חיפוש העבודה שלהם בו-זמנית. פתרון המשחק יהיה, במשפחה זו, שיווי משקל נאש.
תוצאות המודל מראות שלסוג המשחק בין בני הזוג השפעה משמעותית על שיעורי ההשתתפות שלהם, ובפרט על אלה של הנשים. נמצא כי שיעור ההשתתפות של הנשים ה"מודרניות" גבוה מזה של ה"קלאסיות", כי במשפחות ה"קלאסיות" יש קשר שלילי חזק בין שיעורי ההשתתפות של בני הזוג, וכי במשפחות המודרניות קשר זה חלש בהרבה.
חלק מהעבודה מוקדש לסקירה מקרו-כלכלית של השתתפות הנשים בכוח העבודה בישראל בשלושים השנים האחרונות, שבהן גדל שיעור השתתפותן בכ-20%. מניתוח הנתונים ניתן לראות כי השינויים המשמעותיים התחוללו באוכלוסייה שבה מתמקד המאמר – נשים נשואות, אימהות לילדים בנות 25-55; נשים אלו הגדילו את השתתפותן ביותר מ-30%. כן מוצגים במאמר ניתוח ואמידה של משוואות המודל עבור מדגם של בני זוג ישראלים בשנים 1993 ו-1994 (לפי סקרי כוח האדם וסקרי ההכנסות של הלמ"ס), וכן קליברציות למודל, כלומר פתרון לגבי כל אחד מסוגי התא המשפחתי עבור קבוצות שונות של פרמטרים.