עיקרי ההודעות והפרסומים של בנק ישראל בחודשים האחרונים

 

תקציר:

עיקרי ההודעות והפרסומים של בנק ישראל בחודשים האחרונים: חשיבות הדולר של ארה"ב בתיקי הנכסים וההתחייבויות של הציבור במטבע חוץ, הריכוזיות בענף קרנות הפנסיה, חשיפת המגזר העסקי לפיחות בשער החליפין, אבטלה והשכלה בישראל: על מחזורי עסקים, שינויים מבניים ושינויים טכנולוגיים, השקעות ישירות של המגזר הפרטי הלא-בנקאי בחוץ לארץ, הכנסות הבנקים מפעילות בענפי קופות הגמל וקרנות הנאמנות, נטל המס בישראל בהשוואה בינלאומית, השקעות תושבי חוץ בבורסה בתל אביב, צבירת נכסים במטבע חוץ על ידי הסקטור הפרטי הלא-עסקי, התפתחותן של איגרות החוב הסחירות ותכוניות החיסכון הצמודות למדד בבנקים וסקירות ודוחות שפורסמו.

קישור לקובץ