תקציר:
עקום התשואות הנגזר מאיגרות חוב ממשלתיות הנסחרות בשוק ההון הוא כלי מרכזי לתמחור נכסים ולניתוחים כלכליים, ובכלל זה לגזירה של ציפיות המשקיעים לגבי התפתחות משתנים מקרו-כלכליים מרכזיים. עבודה זו מתמקדת באמידת עקום התשואות של איגרות החוב הממשלתיות הנומינליות והצמודות למדד המחירים לצרכן בישראל בשיטה הפרמטרית של נלסון-סיגל-סוונסון. מוצגת בחינה של המגבלות המאפשרות אמידה של עקום יציב המתאים היטב למחירים בשוק, ומוצעת שיטה סטטיסטית לבחירה בין האמידה בשיטת נלסון-סיגל לבין ההרחבה שלה, שפיתח סוונסון. כן נבחנים יתרונותיו וחסרונותיו של מודל נלסון-סיגל-סוונסון ביחס לאמידה הא-פרמטרית. מתברר, בהתאם לתיאוריה, שהאמידה בשיטה הא-פרמטרית מאפשרת התאמה טובה יותר למחירים ולתשואות בשוק, ואילו האמידה בשיטה הפרמטרית נותנת תוצאות טובות יותר 'מחוץ למדגם', ולפיכך רגישה פחות לתצפיות קיצון.

 

למחקר המלא בנושא: אמידת עקום התשואות של איגרות חוב ממשלתיות בשיטת נלסון-סיגל-סוונסון כקובץ PDF