תקציר:
בנייר זה אנו עושים שימוש בנתוני סקר הוצאות משקי בית של הלמ"ס לניתוח שינויים באופן מימון רכישת הדירות בתקופה שאופיינה בעלייה חדה במחיריהן. אנו מוצאים שמשקי הבית שרכשו דירה לאחר עליית המחירים, מימנו את רכישתה על ידי הגדלה משמעותית של היקף המשכנתא והגדלה מסוימת בהון העצמי. למרות הגידול החד במשכנתא, שיעור ההחזר החודשי של המשכנתא מתוך ההכנסה של משקי הבית לא עלה. התפתחות זו התאפשרה הודות להארכה משמעותית בתקופת ההחזר של המשכנתא (הארכה של כ-6 שנים בשמונה השנים האחרונות); הודות לירידת הריבית הממוצעת על המשכנתאות; והודות לעליה מסוימת בהכנסה הריאלית של משקי הבית. כתוצאה מכך לא נפגעה היכולת של משקי הבית שרכשו דירות לאחר עליית המחירים לצרוך באותן שנים בדומה למשקי בית דומים שרכשו דירות בשנים קודמות. ניתן להניח כי חלק ניכר מהגידול בהון העצמי של משקי בית לרכישת דירה התאפשר הודות לעלייה החדה בערך הנכסים הפיננסיים שבידי הציבור בעשור האחרון.  
 

למאמר המלא בנושא: מאיפה הכסף? – רכישת דירות ומימונן: ניתוח באמצעות נתוני סקר הוצאות משקי הבית, 2004 עד 2011 כקובץ PDF​