תקציר:
בעבודה זו מוצג מדד מוביל לפעילות הכלכלית בישראל לפי השיטה הנהוגה בארגון ה-OECD תוך שימוש במערכת Cyclical Analysis and Composite Indicator System - CACIS, שמשמשת את ארגון ה-OECD בפיתוח ובחישוב שוטף של מדד מוביל (CLI) למחזור העסקים. המדד נועד לספק סימנים מוקדמים על תפניות (התרחבות/התכווצות) בפעילות הכלכלית בישראל יחסית למגמה ארוכת הטווח. המדד מבוסס על הגישה של מחזור צמיחה המודד סטייה מהמגמה ארוכת הטווח. מחזור העסקים מיוצג ע"י מדד הייצור התעשייתי, וההנחה היא שההתנהגות המחזורית של מדד הייצור התעשייתי תואמת לזו של התוצר. המדד המוביל חושב החל בשנת 1997, תקופה בה המשק נמצא ביציבות מחירים. המדד המוביל הורכב מעשר סדרות כלכליות וביצועיו נראים יותר טובים מביצועיו של המדד המוביל שבנה ה-OECD לישראל. יתרונו היחסי של המדד השתקף בתמונה הבאה: אורך הקדמה (lead) יותר גדול יחד עם סטית תקן יותר קטנה ומתאם צולב (בפיגור) מירבי (cross-correlation at peak) עם משתנה המטרה יותר גבוה. בנוסף הסדרות של המדד מכסות נתח יותר גדול של הפעילות הכלכלית. בדומה למדד ה-OECD החלופה הטובה ביותר כוללת מדדים שקשורים לפתיחות המשק, למסחר הסיטונאי והקמעונאי ולשוק המניות; יחד עם זאת, נמצא כי הכללת משתנים שמייצגים את התפתחות מלאי חומרי הגלם משפרת את ביצועי המדד. מעניין לציין כי בניגוד למדד ה-OECD, המדד המוביל לא כולל משתנים ששואלים ישירות על המצב הצפוי בעתיד; יחד עם זאת, ובדומה לממצאים קודמים בספרות, נמצא כי התשובות על המצב האישי הצפוי בעתיד מקדים באופן סביר את נקודות המפנה. בדיקת רגישות ביצועי המדד לנתוני זמן אמת העלתה השפעה מוגבלת למדי על התוצאות.  

 

למאמר המלא בנושא: מדד משופר בשיטת ה-OECD לפעילות הכלכלית בישראל (iOECD) כקובץ PDF