תקציר:
המאמר מתעד שתי שיטות לחישוב מדדי מחירים של דירות על בסיס עסקאות חוזרות באותם נכסים: (1) אמידה באמצעות משתני עזר, לפי המתודולוגיה של S&P/Case-Shiller; (2) רגרסיה פשוטה של השינוי במחיר כנגד עיתוי העסקאות, לפי המתודולוגיה של Bailey, Muth and Nourse (1963). נוסף על כך, המאמר סוקר את ההבדלים בין הגישה ההדונית, המשמשת את הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בחישוב מדד מחירי הדירות, לבין גישת העסקאות החוזרות, ומציג את תוצאות המדדים השונים. באופן כללי, שתי הגישות מניבות תמונה דומה מאוד לגבי התפתחות הרמה של מחירי הדירות בישראל, במיוחד החל מ-2008. בתדירות חודשית המתאם בין שיעורי השינוי של המדדים עומד על כ-0.7.